المصطلحات المتداولة بین الأفراد

المصطلحات المتداولة بین الأفراد

 

کیف الصحة = کیف الحال =کیفک : چطوری، سلامتی ، حالت چطوره ؟
أهلاً وسهلاً= أهلین =مرحباٌ بک،یاأهلاٌ بک ،أهلاٌ: خوش آمدی
یا أهلاً بک :خوش آمدی  

صباح الخیر: صبح بخیر و الجواب:صباح النور ، صباح الورد،صباح العسل
مساکم الله بالخیر و العافیه =  اسعد الله مساء کم سعیدا= طاب مساء کم
أنا بخیر ، الحمدلله ،حسنٌ :من خوبم
ماإسمک ، شُو إسمک :نامت چیست؟
فی أمان الله=الله معک=فی رعایة الله =تحت رعایة الله=مع السلامة=سلّمک الله و رعاک : در پناه خدا ، خدانگهدار والجواب: أجمعین :شماهم همینطور
زادالله فیک البرکة : خدابرکت دهد و الجواب: و زادها فیک
لامؤاخذة= عفواً ، معذرة : جسارت نشود
بورک فیک =الله یبارک فیک : خدا یارت ، خیر ببینی
علی عینی :به روی چشم  والجواب : سَلِمت عیناک
لا علیک : عیبی ندارد ، اشکالی ندارد، قابلی نداره
سمعاً وطاعةً ً=علی رأسی =تحت أمرک= طوع أمرک= أمرک :ای به چشم ، اطاعت
بلّغ سلامی إلی ... : سلام برسون

یرحکم الله (درهنگام عطسه)  والجواب : یغفرالله لکم
اُخرس =اُسکت: خفه شو
اُغرب عن وجهی : گم شو، از جلوی چشام دور شو
لاسمح الله =حاشالله=لاقدّرالله :خدا نکند ،مبادا
عفواٌ= معذرةً=أعتذر منکم =أرجو عدم المؤاخذة :ببخشید ، معذرت میخوام
عم صباحاً=أسعد الله صباحک : روزت خجسته ، بامدادت خوش
إیهٍ : خُب ، بسیار خوب
ساعدک الله :خسته نباشید  والجواب : سلّمک الله : سلامت باشید
قرّت عیناک : چشمت روشن
آمُلُ بالعودة یوماً ما: امیدوارم یک روز بر گردد
لبیّک و سعدیک : به روی چشم ، در خدمتم
یسعدنی أن أزورکم : خوشحال می شوم ببینمتون
أنا سعیدٌ بمعرفتک : از آشنایی ات خوش وقتم
نهارک سعیدٌ : روز خوش
لیلة سعیدة =طابت لیلتکم =مساءالخیر=مساؤکم بالخیر=مساک الله بالخیر:شب خوش
لافضّ فوک =أنفاسک مبارکٌ =(أحسنت: آفرین ) قربون دهنت ، زنده باد ، دمت گرم
إلی اللقاء =إلی الملتقی =الوداع =بخاطرک : به امید دیدار ، خدانگهدار
مع السلامة : به سلامت ، خدانگهدار
أرجوکم = الرجاء : خواهش می کنم ، امید است
لاتُجامِل = لاتکلّف : تعارف نکن
لقد کلّفناکم : زحمت دادیم  والجواب : أرجوکم عدم المؤاخذة : خواهش می کنم خجالت ندهید
من فضلکم =رجاءً = لو تکرمتَ :لطفاً ، اگه می شه
تفضّلتم : لطف نمودید ،زحمت کشیدید والجواب :کلّفناکم: زحمت دادیم
حسنٌ =جیدٌ =طیّب : خوب ، بسیار خوب
أُرحّب بقدومکم =  أرحّب بمقدمکم = تشرّفتم =خیر مَقدمٍ : خوش آمدید
حلّت البرکة (هنگام بدرقه میهمان) برکت آوردید
لا تهذی : جفنگ نگو ، هذیان نگو
تشرّفتُ بمعرفتک : از آشناییت خوش وقتم
أنا مرتاحٌ لرؤیتک =أنا مسرورٌ من رؤیتک :از دیدنت خوشحال شدم
أدام الله توفیقک =أیّدک الله : خدا یارت ،موفق باشی
أطال الله بقائک (طلبقة): خدا عمرت بده
نعم صباحک (نعمصة):صبح خوبی داشته باشی
نعم مساؤک (نعمسة): شب خوبی داشته باشی
بسملة :«بسم الله الرحمن الرحیم » گفت
مَن أنت؟ : تو کیستی ؟ من أین؟ : اهل کجایی؟
أنا فی عجلة = أنا مستعجلٌ : عجله دارم 

جعلتُ فداک (جعفدة) : فدایت شوم
سحقاً له = إلی الجحیم : دورش باد ، به درک واصل شود ، به جهنم
شکراً : ممنون ، تشکر
شکراً، الله یحفظکم : ممنون خداشما را حفظ کند  والجواب :
لا شکر علی الواجب، هذا هو واجبنا:تشکر لازم نیست ، وظیفۀ ماست
الله یرعاکم : خدا حفظتون کنه
تُصبِح علی الخیر: شب خوش :good night
آسفٌ=متأسّفٌ=مع الأسف =عذراً :متاسفم ، معذرت می خواهم
أتمنی لک النجاح (التوفیق): برایت آرزوی توفیق دارم
وفقک الله :خدا توفیق دهد
فی صحةٍ و عافیةٍ : (به بیمار گفته می شود)
ننتظرکم =نحن فی انتظارکم :مامنتظر شماییم
الله یُعطیک العافیة : خداسلامتی به تو بدهد
کیف الاسرة؟ =کیف الأهل و الأصدقاء ؟: خانواده خوب هستند ، دوستان چطور ؟
الله یخلّیک :خدا پشت وپناهت باشه
أنا فی خدمتک : نوکرتم
فی أمان الله و حِفظِهِ :درپناه خدا
أخذتُ من وقتک کثیراً =أزعجتُکم =زاحمتُک :زحمت دادیم ، اذیت کردیم
أنت غیر جادٍّ فی کلامک =تمزحُ: مزاح می کنی ، شوخی می کنی ، جدی نمیگی

کل عامٍ و أنتم بخیر : صد سال به این سالها
أنت بخیر و سعادة : خوب و خوش باشی
حیاک الله : زنده باشی
تسلم : سالم باشی
صبّحکم الله بالخیر : شب خوبی داشته باشی
نحن فی منتهی السعادة : ما واقعاً خوشبختیم
سنزورکم بعد قلیلٍ إن شاءالله : اگر خدا بخواهد دوباره همدیگر را خواهیم دید
التصافح : باهم دست دادن – صافحه : بااو دست داد-صافحنی: بامن دست داد
ربنا یعوض علیک : خدا به تو عوض دهد
أفادک الله : خداوند تو را مؤید بدارد
لا علیه = أُهدیکم : قابلی ندارد، خواهش می کنم
لاعلیک = لاتحزن =لاتقلق : نگران نباش
طوبی لک = هنیئاً لک : خوشا به حالت
و لکم جزیل الشکر : با نهایت سپاس 
حضرة الفاضلة (المحترمة) : سرکار خانم
 أسجح : آرام باش ، خوش رو باش
مننتَ علینا :مرحمت نمودی
مسحک الله : خدا به تو برکت دهد
کیف الأوضاع ؟: اوضاع چطوره ؟ والجواب : الحمدلله = علی ما یُرام: میگذره  

نستقبلکم بکلّ ترحاب : با همۀ امکانات از شما استقبال می کنیم
کرّم الله وجهک : خدا عزیزت کنه
من کلّ خاطر =عن طیبة خاطر =بکلّ رغبة : باکمال میل ، باکمال خرسندی
علی خاطرک = علی رأیکم : هر جور میل شماست
لا مانع لدیّ علی ذلک و کما ترغبون :از نظر من هیچ اشکالی ندارد هر طور دوست دارید
طیّب : ok – حسناً : that΄s right
بسیطة :never mind  : مهم نیست
بالطبع : البته : of course
بالتأکید: مطمئناً : sure
أتمنی لک وقتاً سعیداً : اوقات خوبی برایت آرزو می کنم
آسفٌ لإزعاجک : از ناراحتی تو متاسفم
أنا سعیدٌ بمعرفتک : از آشناییت خوش وقتم
 دعنا نذهب : اجازه بده بروم : Let΄s go
ظهیرة طیّبة : ظهر خوبی داشته باشی
أتمنّی لک عطلة سعیدة : تعطیلی خوبی برایت آرزو می کنم
فدیتُک =فداک : فدایت شوم
نخبُک : دست شما درد نکنه
نخب الأیام المضیئة : به امید روز بهتر (روشنتر) 

نخبُ العام القادم : تا سالی بعدی
نخب أیام أفضل :به امید روزهای بهتر
المجاملات : تعارفات –لاتجامل : تعارف نکن
أشکرک علی القهوة : به خاطر قهوه ممنون
لا تُبالِ : اهمیت نده
ألا تُقدّم صدیقک إلیّ ؟:آیا دوستت را به من معرفی نمی کنی ؟
لا حیفَ به : بدک نیست  -لا بأسَ به : بدک نیست
هوّن علیک : سخت نگیر، جوش نزن ، بی خیال
إعقِل : عاقل باش
خسئتَ =إخسأ علیک : گم شو ، قباحت دارد، تف بر تو
لا تعذرنی : نمی گذاری عذرم را بیان کنم ،مهلتم نمی دهی
أُقدّم السیدة = أُعرّف بها: این خانم را معرفی می کنم
إنّی أُجیدُ الإنجلیزیّة : من انگلیسی راخوب حرف می زنم (بَلَدم)
إنی فاهمٌ : می فهمم
تکلّم علی مهلک : آرام صحبت کن
مَعدِن : آفرین ، خیلی خوب ، بارک الله
یسُرُّنی أن أدعوک علی : خوشحال می شوم به ... دعوتت کنم  

إنبسط : اخمش باز شد 


شکراً لقد إنبسطتُ جدّاً : 

  

 

الأشهر الشمسیة

الأشهرالمیلادیة

الأشهرالقمریة

1.فروردین

.4آوریل (نیسان)

1.محرّم

2.اردیبهشت

5.مه (أیّاز- مایو)

2.صفر

3.خرداد

6.ژوئن (حزیران- یونیو)

3.ربیع الأول

4.تیر

7.ژوئیة(جولای- تموز- یولیو)

4.ربیع الثانی (الآخر)

5.مرداد

8.اوت (آگوست- آب)

5.جمادی الأول

6.شهریور

9.سپتامبر (أیلول)

6.جمادی الثانی

7.مهر 

10.اکتبر (تشرین الأول)

7.رجب

8.آبان

11.نوامبر(تشرین الثانی)

8.شعبان

9.آذر

12.دسامبر(کانون الأول)

9.رمضان

10.دی

1.ژانویة(کانون الثانی- یناییر)

10.شوال

11.بهمن

2.فوریة(شُباط)

11.ذو القعدة

12.اسفند

3.مارس (آذار)

12.ذو الحجّة

 

 

أیام الاسبوع

السّبت

الأحد

الإثنین

الثلاثاء

الأربعاء

الخمیس

الجمعة

جمعها

الأسبات

الآحاد

الأثانی

/ 0 نظر / 246 بازدید