تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

چرا؟ = لِماذا(کتابی) - لیش(لِش تلفظ می شود) - لیه (به لهجه مصری)

 چیه؟ = ایّ ُ شیء(کتابی)- شِنو (عراقی و خلیجی)- شو (ناحیه شام)- ایه(مصری)

کیه؟ = مَن(کتابی)- مِنو (عراقی و خلیجی)- مین(شامی و مصری)

کِی- چه وقت؟ =أیّ ُوقت - مَتی(متا خوانده می شود=کتابی) -  شْوَکِت (عراقی)- مِتی(مِته یا إمته خوانده می شود=خلیجی)

کجا؟ = أینَ(کتابی)- وَین(عراقی و خلیجی)- فین(شامی و مصری)
طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳۸٩/۱۱/٢٢ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ