تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

 

30 رو ش سا ده برای رفع اضطراب

1- 15دقیقه زود تر بیدار شوید تا شتاب نکنید...


2- صبحانه خوبی بخورید.

3- کا ر هایتان را یادداشت کنید .

( سعی کنید مسا ئل اضطراب انگیز را فرا مو ش کنید.)

4- از وسایل پیشگیری کننده  برا ی حفظ ماشین ، وسایل، دندان ، بدن و روا بط خود استفاده کنید.

5- 85درصد از زمان خود را خوب بخورید.

6- در روز سی  دقیقه سریع ورزش کنید .

(و اگر با ز هم احساس اضطراب دارید بیشتر نرمش کنید.)

7- کارهایتان را به تعویق نیاندازید، آنچه را که فردا می خواهید انجام دهید، امروز و  آنچه را امروز میخوا هید انجام دهید همین الآن به آن بپردازید.

8-با افراد شاداب و بدون اضطراب دوست شوید.

9- هر روز ، زمان خاصی را برای تنهایی ، تمرکز و عباد ت بیابید.

10- یاد بگیرید که بگویید"نه".

11- قدر نعمت های خود را بدانید و کمبودها  و نیازهای خود را بزرگ نکنید.

12- قبل از حرف زدن، سخن خود را بسنجید.

13- و ظایف و امور ناخو شایند را زود تر انجام دهید .

14- مسائل و نگرانیهای خود را به صورت روزانه یاد داشت کنید.

15- در هر زما ن، تنها یک کار انجام دهید.

16- به اندازه کافی استرا حت کنید.

17- از شکم خود تنفس کنید نه از قفسه سینه (تنفس عمیق).

18- چنانچه چیزی از کنترل شما خارج است، در مورد آن نگران نباشید.

19- در زمان حال زندگی کنید.

20- هر روز، در بین کار های مختلف دست کم یک کار انجام دهید که از آن لذّت

می برید.

21- تلویزیون ، رادیو، تلفن، مو بایل، پی جر و نمابر را حتی برای یک لحظه از برق

خارج نمایید.

22-بیشتر بخوابید.

23-کم بخورید و همیشه سفره را هنگامی که کمی احساس گرسنگی می کنید ، ترک نمایید.

24- کمتر قول دهید و نسبت به آن ها وفادار باشید.

25- به خاطر داشته با شید که بهترین چیز ها در زندگی، اشیا نیستند.

26- روزانه دوش بگیرید.

27- بیشتر سعی کنید دوست داشته باشید تا دوست داشتنی باشید.

28- به دیگران اعتماد کنید.

29- بیشتر گو ش دهید و کمتر صحبت کنید.

30- عاد ت های خوب را تکرار و اعمال بد را ترک کنید.

23-کم بخورید و همیشه سفره را هنگا می که کمی احساس گر سنگی می کنید ،

تر ک نمایید.

24- کمتر قول دهید و نسبت به آن ها وفا دار باشید.

25- به خا طر داشته با شید که بهترین چیز ها در زندگی، اشیا نیستند.

26- روزانه دوش بگیرید.

27- بیشتر سعی کنید دوست داشته باشید تا دوست دا شتنی باشید.

28- به دیگران اعتماد کنید.

29- بیشتر گو ش دهید و کمتر صحبت کنید.

30- عادت های خوب را تکرار و اعمال بد را ترک کنید
طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳۸٩/٩/۱٦ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ