تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن1- چند سوره با الحمدلله شروع می‌شود؟ (1- حمد2- انعام3- کهف4- سباء5- فاطر)
2- کدام سوره به « مادر قرآن» معروف است؟ (سوره حمد)
3- کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است؟ ( سوره تکویر)
4- نام چه تعداد از سوره‌های قرآن یک حرفی است؟ (سوره‌های" ق" و "ص")
5-  سوره‌ای که همنام یکی از«فروع دین» است چه نام دارد؟ (سوره حج)
6- چند سوره با « انّا » شروع می‌شود؟ (1-فتح2- نوح3- قدر4- کوثر)
7-کدام سوره به «سوره امام حسین(ع)» معروف است؟ (سوره فجر)
8- سوره‌ای که تعداد آیاتش برابر با تعداد «14 معصوم(ع)» می‌باشد چه نام دارد؟ (سوره صف)
9- کدام سوره همنام یکی از شهرهای ایران است؟ (سوره نور)
10- سوره‌هایی که به«مستحبات» مشهور هستند کدامند؟ (1- حدید2- حشر3- صف4- جمعه5- تغابن6- اعلی)
11- چه تعداد از سوره‌های قرآن مکّی و چه تعداد مدنی هستند؟ (86 سوره مکّی و28 سوره مدنی هستند)
12- کدام یک از سوره های قرآن همنام قبیله پیامبر اکرم(ص) است؟ (سوره قریش)
13- کدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟ (سوره یس)
14- سوره‌ای که 5 بار کلمه" الله " در آن آمده است چه نام دارد؟ (سوره حج)
15- کدام سوره قرآن است به غیر از«،حرف میم بسم‌ا...،»حرف میم دیگری درآن به کار نرفته است؟ (سوره کوثر)
16- چه تعداد از سوره‌های قرآن با« اذا » شروع می‌شود؟ (1- واقعه2- منافقون3- تکویر4- انفطار5- انش
17- کدام سوره به« نسبت نامه خداوند» مشهور است؟ (سوره اخلاص)
18- سوره‌هایی که به عزایم مشهور هستند کدامند؟ (1- سجده2- فصّلت3- نجم4- علق)
19- کدام سوره همنام یکی از دانشمندان است؟ ( لقمان)
20- سوره‌ای که غیر از «بسم‌الله...» تنها یک کسره در آن به کار برده شده است چه نام دارد؟ (سوره توحید)
21- کدام سوره تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیّه است؟ (سوره طارق)
22- چه تعداد از سوره‌های قرآن اوّل اسمشان حرف "الف" می‌باشد؟ (14 سوره:1- آل عمران2- احزاب3- اخلاص4- اعراف5- اعلی6- انفال7- انبیاء8- انعام9- انشقاق10- احقاف11-اسراءیل12- ابراهیم13- انشراح14- انفطار)
23- چند سوره با«یا ایّهاالنّبی» آغاز می‌شود؟ (1- احزاب2- طلاق3- تحریم )
24- سوره‌هایی راکه حضرت محمّد(ص) فرمودند آن سوره‌ها مرا پیر کرند کدامند؟ (1- هود2- واقعه3- مرسلات4- سباء)
25- کدام یک از سوره های قرآن همنام یکی از جنگ‌های پیامبر اکرم( ص) است؟ (سوره احزاب)
26- در کدام سوره ماجرای« هلاکت فرعون و یارانش» بیان شده است؟ (درسوره یونس)
27- چه تعداد از سوره‌های قرآن همنام با یکی از فلزّات است؟ ( سور حدید به معنای آهن)
28- چه تعداد از سوره‌های قرآن سجده واجب دارد؟ (1- سجده2- فصّلت3- نجم4- علق)
29- کدام یک از سوره‌های قرآن همنام یکی از اصول دین است؟ (سوره توحید)
30-  تعداد کلمات کدام سوره برابر با چهارده معصوم(ع) می‌باشد؟ (سوره العصر)
31- نام چه تعداد از سوره‌های قرآن در اوْل اسمشان حرف «میم» وجود دارا؟ (15 سوره1- ماءده2- مدّثّر3- منافقون4- مومن5- مطفّفین6- مرسلات7- معارج8- مجادله9- مومنون10- ماعون11- مریم12- محمّد3- ملک14- ممتحنه15- مزّمّل)
32- کدام سوره‌ قرآن به زبان بندگان نازل شده است؟ (سوره حمد)
33- کدام سوره در آغاز آن به دو میوه سوگند خورده شده است؟ (سوره تین)
34- کدام سوره است که قرآن مجید در آن خلاصه شده است؟ ( سوره حمد)
35- کدام سوره قرآن بسم الله...ندارد؟ (سوره توبه)
36- کدام سوره به عروس قرآن معروف است؟ (سوره الرّحمن)
37- سوره‌هایی که به حامدات معروف هستند چه نام دارند؟ (1- حمد2- کهف3- انعام4- سباء5- فاطر)
38- کدام سوره است که معادل یک سوّم قرآن است؟ (سوره توحید)
39-چند یک از سوره‌های قرآن با صیغه قسم شروع میشوند؟ (1- العصر2- عادیات3- تین4- ضحی5- شمس6- بلد7- فجر8- طارق9- بروج10- نازعات11- مرسلات12- قیامت13- نجم 14- طور15- نازعات 16- صافّات17- ن)
40-نام چند یک از سوره‌ها نقطه ندارد؟ (:ص"و"ق")
41-کدام یک از سوره‌های بزرگ قرآن بطور کل یک‌جا نازل شده است؟ (سوره مرسلات)
42- کدام سوره به ناقه صالح معروف است؟ (سوره شمس)
43- سوره‌هایی که به حوامیم معروفند چه نام دارند؟ (1- زخرف2- حم3- مومن4- سجده5- حم‌عسق6- احقاف7- جاثیه8- دخان)
44- چه تعداد از سوره‌های قرآن آیاتشان برابر با تعداد معصومین(ع) است؟ ( سوره‌های طلاق و تحریم)
45-کدام یک از سوره‌های قرآن همنام یکی از روزهای هفته است؟ (سوره جمعه)
46- چه تعداد از سوره کوچک قرآن یک‌جا نازل شده است؟ (1- کوثر2- نصر3- لهب4- اخلاص)
47-چند سوره قرْآن با کلمه "قل" آغاز می شود؟ (1- جن2- کافرون3-ا خلاص4- فلق5- ناس)
48-کدام سوره قرآن دو بسم‌الله... دارد؟ (سوره نمل)
49-کدام سوره قرآن 10 نام دارد؟ ( سوره حمد)
51-چه تعداد از سوره‌های قران با حروف مقطّعه شروع می شوند؟ (29 سوره)
51- کدام سوره 2 بار بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است؟ (سوره حمد، در مدینه و مکّه)
52-کدام سوره با قسم شروع می‌شود و با حمد تمام می‌شود؟ (سوره صافّات)
53- کدام سوره به نام موجود زنده‌ای است که به چشم دیده نمی‌شود؟ (سوره جن)
54-کدام سوره است که هم در آیه اوّلش و هم در آیه آخرش کلمه«الله »آمده است؟ (سوره زمر)
55-سوره‌ای را نام ببرید که نام یکی از میوه‌هاست؟ (سوره تین)
56-چه تعداد از سوره‌های قرآن تعداد آیاتش برابربا تعداد5 تن آل عبا است؟ (1- فلق2- لهب3- فیل4- قدر)
57- کدام‌یک از سوره‌ها با دعا ختم می‌شود؟ (سوره بقره)
58-کدام سوره است که یک‌دوازدهم قرآن است؟ ( سوره بقره)
59- کدام‌یک از سوره‌های قرآن همنام یکی از کشورها است؟ ( سوره روم)
60-در کدام سوره افراد عیب‌جو مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؟ (سوره همزه)
61- کدام سوره قرآن است که در تمام آیاتش کلمه« الله» آمده است؟ ( سوره مجادله)
62-کدام سوره به ریحانه‌القرآن معروف است؟ (سوره یس)
63- کدام سوره قرآن است که حرف« فاء» در آن نیست؟ ( سوره حمد)
64-در کدام سوره کلمه «الله» چهل بار در آن آمده است؟ (سوره مجادله)
65-کدام سوره همنام با یکی از اعیاد اسلامی است؟ ( سوره جمعه)
66-کدام سوره « دو و نیم جزء قرآن» را در خود جا داده است؟ (سوره بقره)
67- در سوره تکویر کلمه «اذا» چند بار تکرار شده است؟ (
68-کدام سوره قرآن اوّلش ستایش، وسطش اخلاص و آخرش نیایش است؟ (سوره حمد)
69-چند سوره با «الر» شروع می‌شود؟ (1- یونس2- یوسف3- ابراهیم4- حجر)
70- کدام سوره است که آن‌را«سوره حبیب نجّار » نیز می ‌نامند؟ (سوره یس)
71- سوره‌هایی که به بام« قیامت »هستند کدامند؟ (1- رعد2- قیامه3- نباء4- زلزال5- جاثیه6- تغابن7- حشر)
72-سوره‌هایی که به نام «معوذ‌تین» معروفند چه نام دارند؟ (1- فلق2- ناس)
73-ر کدام سوره «دو سجده مستحبّی »وجود دارد؟ (سوره حج)
74-دو سوره در قرآن وجود دارد که اگر هر کدام آن دو را برعکس کنیم باز با همان نام خوانده می‌شوند کدامند؟ (1- لیل2- تبت)
75-کدام سوره قرآن به «المصابیح» معروف است؟ (سوره فصّلت)
76-سوره‌ای که به «ملائکه »منسوب است، چه نام دارد؟ (سوره فاطر)
77- کدام سوره است که خداوند از تمام نعمت‌های بهشتی نام برده، امّا به احترام حضرت زهرا(س)حورالعین نام نبرده است؟ ( سوره انسان)
78-نام کدام سوره است که اگر حرف اوّل آن را بر داریم، نام اوّلین امام شیعیان می‌شود؟ (سوره اعلی)
79-نام کدام سوره است که اگر نامش را بر عکس کنیم نام نوعی از سبزیجات است؟ (سوره ملک)
80- نام کدام سوره است که اگر حرف اوّلش را بر داریم نام یکی دیگر از سوره‌های قرآن می‌شود؟ (سوره محمّد)
81-سوره‌هایی که نام آن‌ها از اوّلین کلمه همان سوره گرفته شده است کدامند؟ (1- تبت2- لیل3- شمس4-عصر5- قارعه6- عبس)
82-نام چند سوره راببرید که از صفات خداوند متعال باشند؟ (1- فاطر2- نور3- رحمن4- اعلی)
83-نام کدام سوره قرآن است که اگر حرف اوّلش را برداریم نام یکی از شهرهای عربستان می‌شود؟ (سوره سجده،که می‌شئد جدّه)
84-چند سوره باکلمه« الم »آغاز می‌شوند؟ (1- انشراح2- فیل)
85- کدام سوره به «السبع‌المثانی» نیز معروف است؟ (سوره حمد)
86-به کدام سوره «العقود » نیز گفته می‌شود؟ (سوره مائده)
87-به کدام سوره، سوره«موسی و هارون» هم می‌گویند؟ (سوره قصص)
88-کدام سوره به« فسطاط ‌القرآن» معروف است؟ (سوره بقره)
89-چند سوره با« تبارک‌الّذین» آغاز می‌شوند؟ (1- فرقان2- ملک)
90- سوره‌هایی که با « یا ایّهاالّذین آمنوا» آغاز می‌شوند را نام ببرید؟ (1- ممتحنه2-حجرات3- مائده)
91- یکی از نام‌های دیگر این سوره «المضاجع» می‌باشد ، این سوره چه نام دارد؟ ( سوره سجده)
92- سوره‌هایی که با این آیه «سبّح باسم ربّک‌العظیم» ختم می‌شوند کدامند؟ (1- حاقّه2- واقعه)
93- سوره‌های مدنی طی چند سال نازل شده‌اند؟ (طی10سال)
94-در کدام سوره قرآن داستان «فضیل‌بن عیاض» بیان شده است؟ (آیه 17 سوره حدید)
95-چند سوره با کلمه «هل» شروع می‌شوند؟ (1- دهر2- غاشیه)
96-- سوره‌هایی که به «طواسین» معروفند کدامند؟ (1- شعراء 2- نمل3- قصص)
97-سوره‌هایی که به«زهروان»معروفند چه نام دارند؟ (1- بقره2- آل عمران)
98- سوره‌های مکّی طی چند سال نازل شده‌اند؟ (13 سال)
99-سوره‌هایی که به «عتاق» معروفند کدامند؟ (1- اسری2- کهف3- مریم4- طه5- انبیاء)
100-چه تعداد از سوره‌های قرآن با کلمه «قد» شروع می‌شوند؟ (1- مجادله2- مومنون)
101-سوره‌ای که در باره روزگار است چه نام دارد؟ (سوره دهر)
102- کدام سوره منسوب به اوّلین پیشوای شیعیان «امام علی(ع)» است؟ (سوره عادیات)
103- سوره‌هایی را که به نام زمان‌هایی از شب و روز هستند کدامند؟ (1- فلق2- صبح3- لیل4- شب5- فجر6- سپیده‌دم)
104- کدام سوره به «بنی‌اسرائیل» منسوب است؟ (سوره اسرا)
105-چه تعداد از سوره‌های قرآن در جزء «30» قرار دارند؟ (37 سوره قرآن در جزء 30 قرار دارند)
106-سوره هایی که توصیه می‌شود در نماز جمعه خوانده شوند چه نام دارند؟ (1- منافقون2- جمعه)
107-سوره‌ای که تمام آیاتش به حرف «د » ختم می‌شوندکدام است؟ (سوره اخلاص)
108-نام دیگر کدام سوره قرآن «النّساء‌القصری» یعنی نساء کوتاه می‌باشد؟ (سوره طلاق)
109-کدام سوره در شآ‌ن «اهل بیت(ع)» نازل شده است؟ (سوره دهر)
110-کدام سوره قرآن است که تمام آیاتش با حرف« ر» ختم می‌شود؟ (سوره کوثر)
111- در کدام سوره قرآن راجع به «آفرینش انسان» سخن به میان آورده است؟ (آیه 26 سوره حجر)
112-در کدام سوره به « اوّلین قبله مسلمین بیت‌المقدس» اشاره شده است؟ (سوره اسرا)
113-نام کدام‌یک از سوره‌های قرآن است که اگر آن‌را بر عکس کنیم یکی از واجبات نماز می‌شود؟ (سوره تین)
114-در کدام سوره قرآن نام «5 نوع عذاب الهی» در یک خط آمده است؟ (سوره اعراف آیه133)
115-کدام سوره قرآن « سوره اخلاق و ادب » است ؟ (سوره حجرات)
116-در کدام سوره «حکم اسیران جنگی» بیان شده است؟ (در سوره نساء)
117- در کدام سوره خداوند به پیامبر(ص)  دستور قرائت و تلاوت قرآن را می‌دهد؟ (در سوره علق)
118-چند سوره با « طسم » شروع می‌شوند؟ (1- قصص2- شعراء)
119- نام کدام سوره‌ها از«دو حرف» تشکیل شده‌اند؟ (1- حج2- طه3- یس4- صف5- جن6- عمّ)
120-الدّین) نام دیگر کدام‌یک ازسوره‌های قرآن است؟ (سوره ماعون)
121-  در کدام سوره به « قوانین مربوط به ازدواج » اشاره شده است؟ (در سوره نساء)
122-  نام کدام سوره است که اگر آن‌را بر عکس کنیم « نام یک پرنده » می‌شود؟ (سوره روم)
123-  در کدام سوره قرآن به مطالعه « در اسرار آفرینش » سفارش شده است؟ ( سوره حجر)
124- چند سوره در قرآن با تسبیح آغاز می‌شود؟ (1- اسری2- اعلی3- جمعه4- تغابن5- صف6- حدید7- حشر)
125- داستان« گوساله پرستی بنی اسرائیل» در کدام سوره بیان شده است؟ (سوره طه)
126-قانون ارث » در کدام سوره قرآن بیان شده است؟ (در سوره نساء)
127-نام کدام سوره است که اگر حرف اوّلش را برداریم یکی از نام‌های پسران می‌شود؟ (سوره توحید)
128- در کدام سوره به « داستان شب تاریخی هجرت پیامبر(ص) از مکّه به مدینه اشاره شده است؟ (سوره انفال)
129-  چند سوره باکلمه « ویل» شروع می‌شود؟ (1- مطفّفین2- همزه)
130-  در کدام سوره قرآن «بیست و هفت صفت از صفات الهی» ذکر شده است؟ (سوره حدید)
131-در کدام سوره « سرگذشت آدم(ع) و حوّا در بهشت و هبوط آنان» بیان شده؟ (سوره طه)
132-در کدام سوره به موضوع « اطاعت از رهبری» اشاره شده است؟ (سوره نساء)
133- الانسان و الابرار نام‌های کدام سوره هستند؟ ( 1- سوره دهر2-
134- سوره‌ای که تمام آیاتش با « حرف،سین » ختم شود کدام است؟ ( سوره ناس)
135- الغافر به کدام سوره گفته می‌شود؟ (سوره مومن)
136- کدام سوره‌ها  با حرف « الم » شروع می‌شوند؟ (1- بقره2- عنکبوت3- آل عمران4- روم 5- لقمان6- سجده)
137-به کدام سوره « تبارک » نیز گفته می‌شود؟ (سوره ملک)
138-در کدام سوره راجع به « داستان جنگ بدر» اشاره شده است؟ (سوره انفال)
139-نام کدام سوره است که اگر حرف اوّلش را بر داریم «نام یکی از فلزّات » می‌شود؟ (سوره شمس)
140-چه تعداد از سوره‌ها‍ی قرآن با کلمه « یا ایّهاالنّاس» شروع می‌شوند؟ (1- نساء2- حج)
141-القتال » به کدام سوره اطلاق می‌شود؟ (سوره محمّد)
142- در کدام سوره به «داستان قارون» اشاره شده است؟ (سوره قصص)
143- نام‌های دیگر« سوره توبه » کدامند؟ (1- العذاب2- الفاضحه3- البحوث4- الجافره5- برائه)
144- در کدام سوره قرآن خداوند متعال به پیامبر(ص) دستور داد‌نداز شرّ وسوسه‌گران به خدا پناه ببرد؟ (سور ناس)
145- سوره « الشرعیّه » نام دیگر کدام سوره است؟ (سوره جاثیه)
146- نام کدام سوره است که اگر آن را بر عکس بخوانیم به معنای«قدرت و توان» می‌شود؟ (سوره قمر)
147- سوره‌ای که تمام آیاتش با « ی » ختم می‌شود چه نام دارد؟ (سوره لیل)
148-در کدام سوره قران به موضوع « سجده کردن فرشتگان به آدم(ع) » اشاره شده است ؟ (سوره ص)
149- اقترب‌السّاعه » نام دیگر کدام سوره است؟ (سوره قمر)
150- چه تعداد از سوره‌های قرآن با « حم » شروع می شوند؟ (1- مومن2- فصّلت3- زخرف4- دخان5- جاثیه6- احقاف)
151-نام کدام سوره است که اگر از آن طرف بخوانیم به معنای« راز » می‌شود؟ (سوره زمر)
152-الباسقات » نام دیگر کدام سوره است؟ (سوره ق)
153-چند سوره با کلمه « اقترب » شروع می‌شود؟ (1- قمر2- انبیاء)

 

منبع : اینجا

 
طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳٩٥/۱/۱٠ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ