تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

 

ادامه مطلب


المصطلحات المتداولة بین الأفراد

 

کیف الصحة = کیف الحال =کیفک : چطوری، سلامتی ، حالت چطوره ؟
أهلاً وسهلاً= أهلین =مرحباٌ بک،یاأهلاٌ بک ،أهلاٌ: خوش آمدی
یا أهلاً بک :خوش آمدی  

صباح الخیر: صبح بخیر و الجواب:صباح النور ، صباح الورد،صباح العسل
مساکم الله بالخیر و العافیه =  اسعد الله مساء کم سعیدا= طاب مساء کم
أنا بخیر ، الحمدلله ،حسنٌ :من خوبم
ماإسمک ، شُو إسمک :نامت چیست؟
فی أمان الله=الله معک=فی رعایة الله =تحت رعایة الله=مع السلامة=سلّمک الله و رعاک : در پناه خدا ، خدانگهدار والجواب: أجمعین :شماهم همینطور
زادالله فیک البرکة : خدابرکت دهد و الجواب: و زادها فیک
لامؤاخذة= عفواً ، معذرة : جسارت نشود
بورک فیک =الله یبارک فیک : خدا یارت ، خیر ببینی
علی عینی :به روی چشم  والجواب : سَلِمت عیناک
لا علیک : عیبی ندارد ، اشکالی ندارد، قابلی نداره
سمعاً وطاعةً ً=علی رأسی =تحت أمرک= طوع أمرک= أمرک :ای به چشم ، اطاعت
بلّغ سلامی إلی ... : سلام برسون

یرحکم الله (درهنگام عطسه)  والجواب : یغفرالله لکم
اُخرس =اُسکت: خفه شو
اُغرب عن وجهی : گم شو، از جلوی چشام دور شو
لاسمح الله =حاشالله=لاقدّرالله :خدا نکند ،مبادا
عفواٌ= معذرةً=أعتذر منکم =أرجو عدم المؤاخذة :ببخشید ، معذرت میخوام
عم صباحاً=أسعد الله صباحک : روزت خجسته ، بامدادت خوش
إیهٍ : خُب ، بسیار خوب
ساعدک الله :خسته نباشید  والجواب : سلّمک الله : سلامت باشید
قرّت عیناک : چشمت روشن
آمُلُ بالعودة یوماً ما: امیدوارم یک روز بر گردد
لبیّک و سعدیک : به روی چشم ، در خدمتم
یسعدنی أن أزورکم : خوشحال می شوم ببینمتون
أنا سعیدٌ بمعرفتک : از آشنایی ات خوش وقتم
نهارک سعیدٌ : روز خوش
لیلة سعیدة =طابت لیلتکم =مساءالخیر=مساؤکم بالخیر=مساک الله بالخیر:شب خوش
لافضّ فوک =أنفاسک مبارکٌ =(أحسنت: آفرین ) قربون دهنت ، زنده باد ، دمت گرم
إلی اللقاء =إلی الملتقی =الوداع =بخاطرک : به امید دیدار ، خدانگهدار
مع السلامة : به سلامت ، خدانگهدار
أرجوکم = الرجاء : خواهش می کنم ، امید است
لاتُجامِل = لاتکلّف : تعارف نکن
لقد کلّفناکم : زحمت دادیم  والجواب : أرجوکم عدم المؤاخذة : خواهش می کنم خجالت ندهید
من فضلکم =رجاءً = لو تکرمتَ :لطفاً ، اگه می شه
تفضّلتم : لطف نمودید ،زحمت کشیدید والجواب :کلّفناکم: زحمت دادیم
حسنٌ =جیدٌ =طیّب : خوب ، بسیار خوب
أُرحّب بقدومکم =  أرحّب بمقدمکم = تشرّفتم =خیر مَقدمٍ : خوش آمدید
حلّت البرکة (هنگام بدرقه میهمان) برکت آوردید
لا تهذی : جفنگ نگو ، هذیان نگو
تشرّفتُ بمعرفتک : از آشناییت خوش وقتم
أنا مرتاحٌ لرؤیتک =أنا مسرورٌ من رؤیتک :از دیدنت خوشحال شدم
أدام الله توفیقک =أیّدک الله : خدا یارت ،موفق باشی
أطال الله بقائک (طلبقة): خدا عمرت بده
نعم صباحک (نعمصة):صبح خوبی داشته باشی
نعم مساؤک (نعمسة): شب خوبی داشته باشی
بسملة :«بسم الله الرحمن الرحیم » گفت
مَن أنت؟ : تو کیستی ؟ من أین؟ : اهل کجایی؟
أنا فی عجلة = أنا مستعجلٌ : عجله دارم 

جعلتُ فداک (جعفدة) : فدایت شوم
سحقاً له = إلی الجحیم : دورش باد ، به درک واصل شود ، به جهنم
شکراً : ممنون ، تشکر
شکراً، الله یحفظکم : ممنون خداشما را حفظ کند  والجواب :
لا شکر علی الواجب، هذا هو واجبنا:تشکر لازم نیست ، وظیفۀ ماست
الله یرعاکم : خدا حفظتون کنه
تُصبِح علی الخیر: شب خوش :good night
آسفٌ=متأسّفٌ=مع الأسف =عذراً :متاسفم ، معذرت می خواهم
أتمنی لک النجاح (التوفیق): برایت آرزوی توفیق دارم
وفقک الله :خدا توفیق دهد
فی صحةٍ و عافیةٍ : (به بیمار گفته می شود)
ننتظرکم =نحن فی انتظارکم :مامنتظر شماییم
الله یُعطیک العافیة : خداسلامتی به تو بدهد
کیف الاسرة؟ =کیف الأهل و الأصدقاء ؟: خانواده خوب هستند ، دوستان چطور ؟
الله یخلّیک :خدا پشت وپناهت باشه
أنا فی خدمتک : نوکرتم
فی أمان الله و حِفظِهِ :درپناه خدا
أخذتُ من وقتک کثیراً =أزعجتُکم =زاحمتُک :زحمت دادیم ، اذیت کردیم
أنت غیر جادٍّ فی کلامک =تمزحُ: مزاح می کنی ، شوخی می کنی ، جدی نمیگی

کل عامٍ و أنتم بخیر : صد سال به این سالها
أنت بخیر و سعادة : خوب و خوش باشی
حیاک الله : زنده باشی
تسلم : سالم باشی
صبّحکم الله بالخیر : شب خوبی داشته باشی
نحن فی منتهی السعادة : ما واقعاً خوشبختیم
سنزورکم بعد قلیلٍ إن شاءالله : اگر خدا بخواهد دوباره همدیگر را خواهیم دید
التصافح : باهم دست دادن – صافحه : بااو دست داد-صافحنی: بامن دست داد
ربنا یعوض علیک : خدا به تو عوض دهد
أفادک الله : خداوند تو را مؤید بدارد
لا علیه = أُهدیکم : قابلی ندارد، خواهش می کنم
لاعلیک = لاتحزن =لاتقلق : نگران نباش
طوبی لک = هنیئاً لک : خوشا به حالت
و لکم جزیل الشکر : با نهایت سپاس 
حضرة الفاضلة (المحترمة) : سرکار خانم
 أسجح : آرام باش ، خوش رو باش
مننتَ علینا :مرحمت نمودی
مسحک الله : خدا به تو برکت دهد
کیف الأوضاع ؟: اوضاع چطوره ؟ والجواب : الحمدلله = علی ما یُرام: میگذره  

نستقبلکم بکلّ ترحاب : با همۀ امکانات از شما استقبال می کنیم
کرّم الله وجهک : خدا عزیزت کنه
من کلّ خاطر =عن طیبة خاطر =بکلّ رغبة : باکمال میل ، باکمال خرسندی
علی خاطرک = علی رأیکم : هر جور میل شماست
لا مانع لدیّ علی ذلک و کما ترغبون :از نظر من هیچ اشکالی ندارد هر طور دوست دارید
طیّب : ok – حسناً : that΄s right
بسیطة :never mind  : مهم نیست
بالطبع : البته : of course
بالتأکید: مطمئناً : sure
أتمنی لک وقتاً سعیداً : اوقات خوبی برایت آرزو می کنم
آسفٌ لإزعاجک : از ناراحتی تو متاسفم
أنا سعیدٌ بمعرفتک : از آشناییت خوش وقتم
 دعنا نذهب : اجازه بده بروم : Let΄s go
ظهیرة طیّبة : ظهر خوبی داشته باشی
أتمنّی لک عطلة سعیدة : تعطیلی خوبی برایت آرزو می کنم
فدیتُک =فداک : فدایت شوم
نخبُک : دست شما درد نکنه
نخب الأیام المضیئة : به امید روز بهتر (روشنتر) 

نخبُ العام القادم : تا سالی بعدی
نخب أیام أفضل :به امید روزهای بهتر
المجاملات : تعارفات –لاتجامل : تعارف نکن
أشکرک علی القهوة : به خاطر قهوه ممنون
لا تُبالِ : اهمیت نده
ألا تُقدّم صدیقک إلیّ ؟:آیا دوستت را به من معرفی نمی کنی ؟
لا حیفَ به : بدک نیست  -لا بأسَ به : بدک نیست
هوّن علیک : سخت نگیر، جوش نزن ، بی خیال
إعقِل : عاقل باش
خسئتَ =إخسأ علیک : گم شو ، قباحت دارد، تف بر تو
لا تعذرنی : نمی گذاری عذرم را بیان کنم ،مهلتم نمی دهی
أُقدّم السیدة = أُعرّف بها: این خانم را معرفی می کنم
إنّی أُجیدُ الإنجلیزیّة : من انگلیسی راخوب حرف می زنم (بَلَدم)
إنی فاهمٌ : می فهمم
تکلّم علی مهلک : آرام صحبت کن
مَعدِن : آفرین ، خیلی خوب ، بارک الله
یسُرُّنی أن أدعوک علی : خوشحال می شوم به ... دعوتت کنم  

إنبسط : اخمش باز شد 


شکراً لقد إنبسطتُ جدّاً : 

  

 

الأشهر الشمسیة

الأشهرالمیلادیة

الأشهرالقمریة

1.فروردین

.4آوریل (نیسان)

1.محرّم

2.اردیبهشت

5.مه (أیّاز- مایو)

2.صفر

3.خرداد

6.ژوئن (حزیران- یونیو)

3.ربیع الأول

4.تیر

7.ژوئیة(جولای- تموز- یولیو)

4.ربیع الثانی (الآخر)

5.مرداد

8.اوت (آگوست- آب)

5.جمادی الأول

6.شهریور

9.سپتامبر (أیلول)

6.جمادی الثانی

7.مهر 

10.اکتبر (تشرین الأول)

7.رجب

8.آبان

11.نوامبر(تشرین الثانی)

8.شعبان

9.آذر

12.دسامبر(کانون الأول)

9.رمضان

10.دی

1.ژانویة(کانون الثانی- یناییر)

10.شوال

11.بهمن

2.فوریة(شُباط)

11.ذو القعدة

12.اسفند

3.مارس (آذار)

12.ذو الحجّة

 

 

أیام الاسبوع

السّبت

الأحد

الإثنین

الثلاثاء

الأربعاء

الخمیس

الجمعة

جمعها

الأسبات

الآحاد

الأثانی

الأثالث

الأربعات

الأخماس

الجمعات

 

روزهای هفته

شنبه

یک شنبه

دو  شنبه

سه  شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمع آن

شنبه ها

یک شنبه ها

دوشنبه ها

سه شنبه ها

چهار شنبه ها

پنج شنبه ها

جمعه ها

 

 


  

 

المفردات فی المنزل (البیت)
مطبخ : آشپزخانه
ثلّاجة : یخچال
غسّالة : ماشین لباس شویی
موقد : گاز ، خوراک پزی
تلفیزیون : تلویزیون
مذیاع : رادیو
مدفأة : بخاری
مکنسة : جارو – مکنسة کهربائیة : جارو برقی
مُبرِّدة : کولر ، خنک کننده
سخّان ، ساخنة : آبگرمکن
خلّاطة : مخلوط کن
عصّارة : آب میوه گیری
خِزانة : کمد
أریکة : مبل راحتی
وسادة : بالش ، مخده ، متکا
مرآة : آینه
مصباح ، ثریّا : چراغ
ساعة جداریة : ساعت دیواری
سریر : تخت خواب
بطّانیة : پتو ، لحاف
سِتارة : پرده
هاتف : تلفن – هاتف محمول ، خلّویه : موبایل
سجّادة : فرش (قالی)
مغسل : ظرف شویی
مشط : شانه
طبق : سینی
صینیّة : سینی
قِدر : دیگ ، قابلمه
مِکواة : اتو
صحن : بشقاب
إبریق : قوری ( آبریز) واژه معرب = عربی شده
مِقلاة : قاشق – ملقعة : ملاقه
شوکة : چنگال
مِغرفة : اتاقک ، قفسه
غرفة : اتاق ( غرفة شات : اتاق چت ، اتاق گفتگو )
قدح : ظرف ، پارچ
مِنشفة : دست خشک کن
کرسیّ : صندلی
صُندوق : صَندوق
مِندیل : دستمال
حمّام : حمام
مرحاض ، خلأ : دست شویی ، توالت
دور المیاه : سرویس بهداشتی ( توالت)
  

الأطعمة و الأشربة = خوراکی ها و نوشیدنی ها
طعام ملح = غذای شور ، طعام حلو = شیرین ، طعام مُرّ = تلخ ، طعام حامض= ترش ، طعام دهین (دسِم) = پرچرب ، طعام حارّ= داغ ،  طعام بارد = سرد ، طعام جاهز= آماده =حاضری،  طعام مسلوق = پخته ،  طعام مشویّ = سرخ شده ، طعام مَقلیّ = آب پز، طعام لذیذ = خوشمزه ،  طعام نواشف = خورشتها

 

 

 

منبع : تحقیقی در زبان عربی
طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳٩۳/۱۱/۳٠ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ