تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

  

درس

موضوع

۸۸

۸۷

۸۶

۸۵

۸۴

۸۳

۸۲

میانگین

درصد

 

 

عربی عمومی

ترجمه وتعریب

۷

۷

۷

۸

۷

۷

۵

۷

۲۸%

متن ودرک مطلب

۴

۴

۴

۳

۴

۴

۴

۴

۱۶%

مفهوم

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۴%

تشکیل

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۸%

تحلیل صرفی واعراب

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۴

۳

۱۲%

معتلات

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۴%

اعراب وترکیب

۷

۷

۶

۷

۷

۷

۷

۷

۲۸%

 

۱۰۰

*۴ ٪ معتلات  ۱سوال

*۲۸٪اعراب«ترکیب»«عیِّّن الصحیح-عیِّن الخطأ-عیِّن مافیه، عیِّن مالیس-

فی أیّ مختارلایوجد..وامثال اینها

*الباقی ۶۸%

۴+۲۸+(۶۸)=۱۰۰%

۱- ترجمه وتعریب +متن ودرک مطلب +سوال مفهومی=۲۸+۱۶+۴=۴۸%

۲-تشکیل(۸%)+اعراب وترکیب(۲۸%)+معتلات(۴%)+اعراب وتحلیل الصرفی(۱۲%)=۵۲%

 ۵۲%به نوعی بااعراب«صرف ونحو»     

  ۴۸%ترجمه ودرک مطلب وسوال مفهومی
طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳۸۸/۱٠/٢٠ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ