تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

1- ایُ منتخب = کدام گزینه                       2- ایُ مختار = کدام گزینه

3- جاء = أمده است                                  ۴- کان = بوده

...


1- ایُ منتخب = کدام گزینه                       2- ایُ مختار = کدام گزینه

3- جاء = أمده است                               ۴- کان = بوده

5- مناسبٌ = مناسب است                        6- تُناسبُ = مناسب است

7- یکون = می باشد                              8- یَتَضمن = شامل می شود- دربردار

9- ماجاء = نیامده است                         10- ماکان= نبوده

11- لایناسب= مناسب نیست                   12- لایکون = نیست‘ نمى باشد

13- لیس= نیست                               14- لااعلال فیه = هیچ اعلالى ندارد

15- دون اعلال = بدون اعلال               16- لم یستعمل = به کارنرفته است

17- لایتضمن = شامل نمى شود‘دربرندارد  18- لم یحذف = حذف نشده است

۱۹-عیِّن  = مشخص کن                       20- عن = درباره

21- ماهو= چیست؟(کدام)                     22- ماهی =چیست(کدام)

23- جمع التکسیر=جمع مکسر                24- فعل ماضِ= فعل ماضى

25- متعدِ= فعل متعدى                        26- الاعراب= ترکیب(نقش کلمات)

27- الاعراب = رفع- نصب- جر-جزم      28- صیاغة= ساختن

29- تشکیل = حرکت گذارى                 30- شکل= حرکت گذارى

31- الترجمة الدقیقة= ترجمه به فارسى     32- التعریب الدقیق= فارسى به عربی

33- مالا ینصرف=غیرمنصرف             34- الممنوع من الصرف=غیرمنصرف

35- تنوین ناپذیر= غیرمنصرف             36- لاالنافیة للجنس = لانفی جنس

37- لفعل واحد= براى یک فعل              38- له مفعولان= دومفعولى

39- نعت= صفت                            40- مضارعان مجزومان= دوفعل مضارع مجزوم

41- منعوت= موصوف                      42- مزیدبحرفٍ واحد= ثلاثى مزید یک حرفى

43- مزیدبحرفین= ثلاثی مزیددوحرفى     44- مزید بثلاثة حروفٍ= ثلاثى مزیدسه حرفى

45- کم نوعاَ= چندنوع                       46- کَمْ= چندتا‘چقدر.

47- المبنی للمجهول= فعل مجهول‘ جمله مجهول(ربطى به مبنی ومعرب ندارد)

48- المبنی للمعلوم= فعل معلوم‘ جمله معلوم ( ربطى به مبنی ومعرب ندارد)

49- صیاغة جملة مفیدة= ترتیب صحیح جمله( جمله فعلیه واسمیه وشرطیه وتعجبیه وندا)

50- ماهوالصحیح فی تشکیل العبارة = کدام گزینه از نظرحرکت گذارى صحیح است

51- کم اسم فاعل فی هذه العبارة= چنداسم فاعل دراین جمله وجوددارد

52- کم فاعلا فی هذه العبارة= چندفاعل دراین جمله وجوددارد

٭به تعداد فعلهاى معلوم فاعل داریم.

53- میزالخطافی استعمال لام الامر= درکاربردلام امرکدام گزینه غلط است

٭کاربرد لـِ امر باصیغه هاى مخاطب غلط است.

54- فی ای عبارة جاء کلمة"   "  مفعول فیه= درکدام گزینه کلمه"   " مفعول فیه است

٭اگربرظرف زمان یامکان دلالت کند مفعول فیه است.

55- اسلوب های جمله:

الف- اسلوب تمییز= اسم جامد نکره منصوب

×فی ای عبارة جاء کلمة"    " تمییزاَ= درکدام گزینه کلمه"  " تمییزاست

٭اگرجامدونکره ومنصوب باشدورفع ابهام کند تمییزاست.

ب- اسلوب حال= اسم مشتق نکره منصوب- جمله حالیه

ج- اسلوب شرط= ادات شرط+فعل شرط+ جواب شرط

د- اسلوب ندا= حرف ندا+ منادى

ه- اسلوب استثناء= ادات استثناء+ مستثنى

56- درک مطلب:

الف- میزالجواب الصحیح لهذاالسؤال = کدام گزینه درجواب این سؤال صحیح است

ب- میزالجواب الخطااهذاالسؤال= کدام گزینه درجواب این سؤال نادرست است

٭جوابها براساس کلمه سؤالى بصورت زیراست:

هل ‘ا(ایا):گزینه براساس مثبت یا منفی بودن بانعم یالا شروع می شود.

لِمَ         لِِم (چرا- براى چه): گزینه بالـِ یا لِانّ شروع می شود.یا گزینه داراى مفعول له.

لماذا:مانندلِمَ.

این(کجا):گزینه درست داراى قیدمکان است.

متى(چه وقت): گزینه درست داراى قید زمان است.

مَنْ( چه کسى؟)

ما(چه چیزى)

کیف(چطور- چگونه؟):گزینه داراى قیدحالت( حال مفرد) یاجمله حالیه درست است

 

ج- ماهوالاستفهام المناسب لهذه العبارة= سؤال مناسب برای این عبارت کدام است

٭جواب درست؛ براساس موارد موجود درقسمت الف وب شماره 56 است.

57- ماهواصل التمییز= اصل تمییزچه بوده است.

58- کم نایب الفاعل فی هذه الجملة= چند نایب فاعل دراین جمله وجوددارد؟

- به تعدادفعلهای مجهول نایب فاعل داریم.

59- عین مافیه تاکید على وقوع الفعل= درکدام جمله مفعول مطلق تاکیدى است.

60- عین المستثنى منه محذوفا  = درکدام جمله مستثنى منه حذف شده است.

61- عین الاصح والادق= صحیحترین ودقیق ترین جواب کدام است.

62- عین العبارة التی لیس فیهاابهام= کدام جمله ابهام ندارد.

٭جواب درست گزینه ای است که نیازبه تمیییزندارد.

63- عین الصحیح للفراغ لرفع الابهام = کدام گزینه برای رفع ابهام مناسب است.

٭ جواب درست گزینه ای است که جامدنکره ومنصوب باشد.

 

64      - عین الاصح والادق فی الجواب للترجمة اوالتعریب اوالمفهوم= صحیح ترین و دقیق

ترین جواب درزمینه ترجمه به فارسی یا ترجمه به عربی یا مفهوم کدام است.

65-        اقرا النص التالی ثم اجب عن الاسیله بمایناسب النص= متن رابه دقت بخوان سپس

مناسب بامتن به سؤالات جواب بده(درک مطلب).

66- عین < ما> الجازمة= درکدام جمله ماشرطیه هست.

67- عین مایحتاج الى التمییز= کدام جمله به تمییزنیازدارد.

68- عین الصحیح ( فی العلامات الفرعیة للاعراب)= درکدام جمله اعراب فرعی

بصورت صحیح بکاررفته است.

69- الف - عین العبارة التی تعین مکان وقوع الفعل= کدام جمله داراى ظرف مکان است.

ب-   عین العبارة التی تُعین زمان وقوع الفعل= "    "       "       "     زمان "    .

70- عین الخطا وفق اسلوب النداء = براساس انواع منادى جمله نادرست کدام است.

71- عین الصحیح فی تعیین نوع الخبر= کدام جواب از جهت نوع خبردرست است.

72- عین مالیس فیه الجملة الوصفیة= درکدام گزینه جمله وصفیه نیست.

73- عین الخطا فی تبدیل الحال المفردة الى الجملة= درتبدیل حال مفرد به جمله حالیه کدام

گزینه نادرست است.

74- عین الاستثناء غیرالمفرغ = کدام جمله دارای مستثنى مفرغ نیست.

75- عین الصحیح فی الصفة والاضافة = باتوجه به صفت ومضاف کدام جمله درست

است.

76- عین العبارة التی لیس فیهاالمضارع منصوبا= کدام جمله فعل مضارع منصوب ندارد.

ویژه انسانى:

1-   عین < حّتى > الناصبة= درکدام گزینه < حتى > حرف نصب است.

2-    عین الجملة التی تُخبرعن موضوع تحقق کاملا = درکدام جمله فعل بطورکامل تحقق یافته است.

3-    عین < کُل> المؤکدة= درکدام جمله کلمه < کل> مؤکد( تاکید معنوی ) است= میّزکُلّ للتاکید.

4-   عین مالیس فیه من التوابع= درکدام جمله توابع نیست.

5-   عین الصحیح فی نوع التشبیه = باتوجه به انواع تشبیه کدام گزینه درست است.

6-   عین مافیه المحسنات المعنویة( فی البدیع)= درکدام جمله محسنات معنوی هست.

7-   عین الحال یبین حالة الفاعل = درکدام گزینه صاحب حال فاعل است=عین مایبین هیئة الفاعل.

8-    عین العبارة التی فیها الحصر = درکدام گزینه حصروجوددارد.

9-    عین التشبیه غیر البلیغ= درکدام گزینه شبیه بلیغ نیست.

10- عین مالیس فیه الطباق = درکدام گزینه طباق وجودندارد.

11- عین غیر المناسب للفراغ لایجاد اسلوب التعجب= برای ایجاداسلوب تعجب کدام گزینه نادرست است.

12- عین مافیه التوکید المعنوی= درکدام گزینه تاکیدمعنوی وجوددارد.

13- عین تمییزا اصله مفعول به= درکدام گزینه تمییز دراصل مفعول به بوده است.

14- ابدل الحال من الجملة الاسمیة الی الفعلیة= حال جمله اسمیه رابه فعلیه تبدیل کن.

15- عین الجملة التی لیس فیهامن المسائل البلاغیة التی درستها= موضوعات بلاغی که خواندی درکدام گزینه نیست.

16- عین الصحیح فی البناء للمجهول= مجهول کدام جمله درست است.
طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳٩٠/۸/۱۸ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ