تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

 

 

دانلود کلیه نمونه سوالات اول راهنمایی به همراه جواب

 

 

ترجمه درس 2تا7عربی پایه اول راهنمایی

ترجمه درس 2 . پایه اول راهنمایی

درس 2

الدرس الثانی

هذا کتاب ٌ . این یک کتاب است .

هذا قلم ٌ . این یک قلم است .

هذا جدارٌ . این یک دیوار است .

هذا بحرٌ . این یک دریا است .

هذه صورة ٌ . این یک عکس است .

هذه ساعة ٌ . این یک ساعت است .

هذه سفینة ٌ . این یک کشتی است .

هذه شجرة ٌ . این یک درخت است .

ترجمه درس سوم . پایه اول راهنمایی

الدرس الثالث  . درس سوم

                                           النملة فی الحدیقة  : مورچه در باغ

هذه نملة . این یک مورچه است .

النملة فی الحدیقة . مورچه در باغ است .

تسأل النملة . مورچه می پرسد :

ماهذا ؟ هذا عجیب ؟ این چیست ؟ این عجیب است .

هذا عمود حتما . حتما یک ستون است .

النحلة : زنبور

لا ، هذا رجل . نه . این یک مرد است .

ماهذا؟ هل هذا لؤ لؤ ؟ این چیست ؟ آیا این یک مروارید است ؟

لا ، هذا عنب . نه . این انگوراست .

هذا سقف . نعم . هذا سقف . این سقف است . بله . این سقف است .

لا . لا . هذا ورق . نه . نه . این یک برگ است .

ما هذه ؟ هل هذه شجرة ؟ این چیست ؟آیا این درخت است ؟

لا ، هذه وردة . نه . این یک گل است .

وما هذه ؟ هذه  فراشة . و این چیست ؟ این یک پروانه است .

ماهذا ؟ هذا واسع جدا . هل هذا بحر ؟ این چیست ؟ این بسیار وسیع است . آیا این دریا است ؟

لا . لا . هذه برکة صغیرة . نه . نه . این آبگیری کوچک است

ترجمه درس 4 . پایه اول راهنمایی

الدرس الرابع . درس چهارم

                                             فی الحدیقة : در باغ

مهدی ووالده فی الحدیقة . مهدی و پدرش در باغند . (درباغ هستند)

.. جمیل جدا . بسیار زیباست .

هل تلک فاکهة ؟ آیا آن  یک میوه است ؟

نعم .. ذلک رمان . ذلک تفاح  و ذلک عنب . بله . آن انار است . آن سیب است . آن انگور است .

هل تلک مائدة ؟ آیا آن  یک سفره است ؟

نعم . تلک مائدة . بله . آن یک سفره است .

و هل علی المائدة طعام ؟ و آیا روی سفره غذا ست ؟

نعم . ذلک طعام . ذلک لحم طیر . بله . آن غذاست . آن گوشت یک پرنده است .

وماذلک؟ وآن چیست ؟

ذلک اناء الماء . آن یک ظرف آب است .

وذلک نهر . وآن یک رودخانه است .

وماتلک ؟ تلک شجرة .  و آن چیست ؟ آن یک درخت است .

ترجمه درس 5 . پایه اول راهنمایی

الدرس الخامس . درس پنجم

                                       من افضل ؟ چه کسی برتر است ؟

هذه غزالة . هی فی الغابة . این یک آهو است . او در جنگل است .

الغزالة : من افضل ؟  آهو : چه کسی برتر است ؟

الفیل : انا افضل . انا قوی و عظیم و لا شک . فیل : من برترم . من نیرومند و بزرگم وهیچ شکی نیست .

الغزالة : من هی ؟ هی جمیلة جدا . آهو . او کیست ؟ او بسیار زیباست .

الفراشة : انا فراشة . انا جمیلة . انا افضل . پروانه : من یک پروانه ام . من زیبایم . من برترم .

فی هذا الوقت : در این زمان

انا ملک الحیوانات . من پادشاه حیواناتم .

انا سلطان الغابة . انا افضل . من پادشاه جنگلم . من برترم .

الغزالة : من هو ؟ آهو . او کیست ؟

الفراشة : هو الاسد . هو ملک الغابة . پروانه : او شیر است . او پادشاه جنگل است .

الغزالة : من افضل ؟ هو .. أو هی .. ذلک أو تلک ؟ آهو : چه کسی برتر است ؟ او یا او .. آن یا آن  ؟

الهد هد : الافضل صاحب الصفات الحسنة .هدهد : کسی برتر است که دارای صفتهای خوب است .

الغزالة : رأی صحیح و کلام جمیل . آهو : نظری درست و سخنی زیباست .

ترجمه درس 6 پایه اول راهنمایی
أین الکنز ؟  گنج کجاست؟
الوالد: ولدی ! این الکنز ؟      پدر: فرزندم ! گنج کجاست ؟
الولد : هذا معلومٌ . الکنز عند الاغنیاء . فرزند . این معلوم است . گنج نزد فقیران است .
لا . الثروة فانیة . نه . ثروت از بین رفتنی است .
ها . نعم . الکنز امام الصراف. آهان . بله . گنج نزد طلافروش است .
لا . ولدی ! لیس هذا کنزا . نه . فرزندم . این گنج نیست .
إذن . الکنز تحت تلک الخربة . بنابراین . گنج زیر آن خرابه است .
لا . هذا توهّم . نه و این خیال پردازی است .
عجیبٌ . فأین الکنز . الکنز خلف الجبال و فی البحار حتما .
عجیب است . پس گنج کجاست ؟ گنج پشت کوه ها و در دریاها است حتما .
لا . لا . خلف الجبال صحراء و فی البحار ماء . نه . نه . پشت کوه ها صحراست  و در دریاها آب است .
إذن . این الکنز . این ؟ بنابراین گنج کجاست ؟ کجا ؟
ولدی ! الکنز  الی جنبک . فرزندم ! گنج در کنارت است .
ولکن ... این ؟ ولی ... کجا؟
نعم . ولدی ! الکنز فی یدک . بله . فرزندم . گنج دردستت است .
والدی ! ما معنی هذا ؟  پدرم ! معنی این چیست ؟
ولدی ! الکنز فی العمل . الکنز فی الاجتهاد . فرزندم ! گنج در کار است گنج در تلاش است.

ترجمه تمرین 10 درس هفت

ترجمه درس 7 پایه اول راهنمایی

دانش آموز عزیز!

این درس به شکل تمرینات دوره ای است . در واقع مروری بر دروس قبل می باشد . اما در این تمرینات تمرین دهم ترجمه عباراتی از فارسی به عربی است که به شکل زیر می باشند.

در خانه :                                                فی البیت:

فرزند : سلام علیکم . صبح به خیر                الولد : سلام علیکم . صباح الخیر

مادر : علیکم السلام ، صبح به خیر               الامّ : علیکم السلام . صباح الخیر 

- : کتاب کجاست ؟                                  - : أین الکتاب ؟

- : کتاب کنار کیف است .                          - : الکتاب جنب المحفظة  

- : آیا قلمروی کتاب است ؟                        -: هل القلم علی الکتاب ؟

بلی .                                               -  نعم. -

 ( الی اللقاء )  - متشکرم ! خدا حافظ                             -  شکراً ! فی امان الله

- خداحافظ                                            -  فی امان الله

 

ترجمه دروس 8 تا12عربی پایه اول راهنمایی

 

ترجمه درس 8 پایه اول راهنمایی

                                الدرس الثامن : درس هشتم

هاتان الشجرتان فی الغابة .                      این دو درخت در جنگلند . (جنگل هستند)

کبیرة و صغیرة .                                        یکی کوچک و یکی بزرگ.

الکبیرة : أنا باسقة و قویّة .                          بزرگ : من بلند و نیرومندم.

و انتِ صغیرة و ضعیفة .                                     وتو کوچکی و ضعیف.

حزنت الشجرة الصغیرة شدیداً .                     درخت کوچک به شدت ناراحت شد.

فی الغابة : در جنگل

فی یوم  من الایام                                      در روزی از روزها

یحمل هذان الرجلان فأسین ِ                         این دومرد دوتبر حمل می کنند .

الرجل الاول :                                           مرد اول

اُنظر الی هاتین ِ الشجرتین ِ                         به این دو درخت نگاه کن.

هذه الشجرة باسقة و قویة .                       این درخت بلند و نیرومند است.

هذه الشجرة مفیدة لبناء منزل جدید .           این درخت برای ساختمان منزل جدید مفید و سودمند است.

الرجل الثانی :                                         مرد دوم

حسناً . فکرة جیّدة .                                بسیار خوب . فکر خوبی است. 

فبدأ الرجلان بقطع الشجرة الباسقة .             پس دومرد شروع به بریدن درخت بلند کردند.

سقطت الشجرة الباسقة .                         درخت بلند افتاد.

یا للحسرة .                                           آه

یا لیتنی کنت ُ صغیرة .                             ای کاش من کوچک بودم.

ترجمه درس 9 پایه اول راهنمایی

                                  الدرس التاسع  : درس نهم

ماذا افعل یا الهی ؟                                خدای من چکار کنم ؟

الجمع السالم ... !                                  جمع سالم...!

بعد دقائق جاء ت اُخته ..                            بعد از چند دقیقه خواهرش آمد..

لماذا انتَ حیران ؟                                    چرا تو پریشانی ؟ (سرگردانی)

اُرید کلمات آخرها (ونَ ) و (ینَ )                   کلماتی را می خواهم که آخرش ونَ وینَ است.

ها .. قصدک الجمع السالم للمذکر !              آهان .. منظورت جمع سالم برای مذکراست!

هذا بسیط جداً ..!                                    این بسیار ساده است...!

بسیط ؟                                               ساده؟

ففتحت القرآن و نظرت الی سورة الحجر و قالت  

                             پس قرآن را باز کرد و به سوره حجر نگاه کرد و گفت

الجمع السالم للمذکر مثل ( مسلمینَ ، صادقینَ ، ساجدینَ و حافظونَ ، وارثونَ ) فی جملة هؤلاء حافظونَ ، وارثونَ

جمع سالم برای مذکر مثل مسلمین َ ، صادقینَ ، ساجدینَ ،  حافظونَ ، وارثونَ در جمله اینها حفظ کننده ، ارث برنده اند.

طیب جداً ولکن .....                                  بسیارخوب واما...

ولکن ... ماذا ؟                                       ولی ..... چی ؟

اُرید کلمات آخرها (ات )                           کلماتی را می خواهم که آخرش(ات) است.

ها ! قصدک الجمع السالم للمؤنث !              آهان ! منظورت جمع سالم برای مؤنث است.

هذا بسیط ایضاً ..                                    این هم ساده است..

اولئک حافظات ، مسلمات ، صادقات .              آنها (زنانی ) حفظ کننده ، مسلمان ، راستگو هستند.

فقرأت هذه الآیة و فیها الجمع السالم للمذکر وللمؤنث:

                                            : پس این آیه را خواند ودر آن جمع سالم برای مذکر و برای مؤنث است

إنّ المسلمینَ والمسلمات والمؤمنینَ و المؤمنات والقانتینَ والقانتات والصادقینَ والصادقات والصابرینَ والصابرات و الخاشعینَ والخاشعات......

   به راستی که مردان وزنان مسلمان و مردان وزنان با ایمان و مردان وزنان قنوت کننده و مردان وزنان راستگو و مردان وزنان بردبار و مردان وزنان متواضع وفروتن.........

أعدّ الله لَهم مغفرة و اجرا ً عظیماً.                  خداوند برایشان آمرزش و پاداشی بزرگ آماده کرد .

اشکرکِ یا اختی .                                     خواهرم از تو متشکرم.

ترجمه درس 10 (العاشر) پایه اول راهنمایی

                               الدرس العاشر : درس دهم

دخل التلامیذ فی الصف.                                         دانش آموزان وارد کلاس شدند.

ثمّ جاء معلم الرسم .                                              سپس معلم نقاشی آمد.

بدأ التلامیذ بالرسم .                                              دانش آموزان شروع به نقاشی کردند.

أخذ سعید القلم و فتح دفتر الرسم.                            سعید قلم را برداشت (گرفت) ودفتر نقاشی را باز کرد.  

رسم صورة الشمس فی السماء ،                               عکس خورشید را درآسمان نقاشی کرد،

ثمّ رسم نهراً صغیراً و اشچاراً وجبالاً                        سپس رودی کوچک و درختان و کوه هایی را نقاشی کرد (کشید)

ورسم طائرین ِ صغیرین ِ فی قفص .                      ودو پرنده کوچک را در قفس نقاشی کرد.

نظر سعید الی الرسم                                         سعید به نقاشی نگاه کرد..

وسأل نفسه  :                                               واز خودش پرسید:

هل تحبّ الطیور القفص ؟                                   آیا پرندگان قفس  را دوست دارند ؟

کلا....ابدا ..                                                 هرگز... اصلاً .

فتح صفحة جدیدة .                                       صفحه جدیدی را باز کرد. .

رسم طائرا علی شجرة باسقة  و حوضا مملوء بالماء و فراشات مملوء فی السماء.

پرنده ای را روی درختی بلندو حوضی پر از آب و پروانه هایی در آسمان نقاشی کرد.

 

 

 

ترجمه درس 11 (الحادی عشر) پایه اول راهنمایی

                                 الدرس الحادی عشر : درس یازدهم 

                                           الجد فی العمل : تلاش در کار

هاتان نملتان علی الجدار .                                             این دو مورچه روی دیوارند.

فی فم النملتین حبة کبیرة .                                           در دهان دو مورچه دانه بزرگی است.

تحمل النملتان الحبة الی البیت .                                     دومورچه دانه را به خانه می برند.

فی وسط الطریق سقطت الحبة علی الارض .                      در بین راه دانه روی زمین افتاد.

رجعت النملة فی طلب الحبة ....                                    مورچه به دنبال(درطلب ) دانه برگشت..

فوقعت فی ساقیة ماء .                                              پس در جوی آب افتاد.

النملة الاخری حملت ورقة صغیرة ....                             مورچه دیگر برگ کوچکی را برداشت..

طرحت الورقة فی الساقیة .                                         برگ را در جوی انداخت.

فخرجت النملة الاولی من الماء  .                                  پس مورچه اولی از آب خارج شد . (بیرون آمد)

اخذت النملتان الحبة .                                               دو مورچه دانه را برداشتند.

بعد جدّ کثیر وصلت النملتان الی البیت .                          بعد از تلاش بسیار دومورچه به خانه رسیدند.

   نعم! .. الجدّ مفتاح النجاح و التعاون مفتاح السعادة. بله!.. تلاش کلید موفقیت و همکاری کلید خوشبختی است.

الدرس الثانی عشر پایه اول راهنمایی

                                               الدرس الثانی عشر

                                                         تمارین عامه

دانش آموز گرامی:

این درس هم مانند درس 7 تمرینات دوره ای است . و دوتا تمرین ترجمه ای مهم دارد که عبارتند از التمرین الاول و التمرین الثانی عشر

التمرین الاول:

الفراشة علی الوردة . سألت النحلة : أین الحمامة ؟

                                           پروانه روی گل است . زنبور پرسید: کبوتر کجاست ؟

هل هی فی الغابة ؟ قالت الفراشة : الحمامة قرب البرکة.

                                      . آیا او در جنگل است ؟ پروانه گفت: کبوتر نزدیک آبگیر است

ذهبت النحلة الی البرکة .                  زنبور به سوی آبگیر رفت.

فی هذه اللحظة شاهدت النحلة صیادا قد جعل فخا لصید الحمامة.

                     . دراین لحظه زنبور شکارچی را دید که دامی را یرای شکار کبوتر قرارداده است

لمّا قصد الصیاد صید الحمامة ، لسعت النحلة ید الصیاد.

                         . هنگامی که شکارچی تصمیم به شکار کبوتر گرفت زنبور دست شکارچی را نیش زد

فصرخ الصیاد و طارت الحمامة وهکذا احسنت النحلة فی حق الحمامة.

                     . پس شکارچی فریاد زد و کبوترپرواز کرد و این چنین زنبور در حق کبوترنیکی کرد

 

التمرین الثانی عشر:

معلم : اینان کوشا هستند .                         - معلم : هؤلاء مجتهدونَ. -

شاگردان: چه کسانی کوشا هستند ؟               التلامیذ : مَن مجتهدونَ ؟

- : دانش آموزان کوشا هستند .                      - : التلامیذ مجتهدونَ

آیا این ها در این کلاس هستند؟                      هل هؤلاء فی هذا الصف ؟

آری . اینها دراین کلاس نشسته اند .              - نعم . هؤلاء جالسونَ فی هذا الصف.

اینان در درس و اخلاق نمونه اند .                   هؤلاء اسوة فی الدرس و الاخلاق.

 

 

قالب وبلاگ