تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

فایل های صوتی درس های کلاس دوم راهنمایی به ترتیب

فقط کافی است بر روی درس ها کلیک کنید

الدرس الاول             الدرس الثانی           الدرس الثالث

الدرس الرابع           الدرس الخامس       الدرس السادس

********************************

********************************

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالهای عربی دوم راهنمایی

 

1-کلمه های«أَمَرَ- عَلِمَ- یَوم- » رادر جای خالی قرار دهید. یک کلمه اضافی است.(5/)

الف»قُلْ........ رَبّی بالْقِسْطِ.بگو پروردگارم به عدالت امر کرده است .

ب» مالِکِ ...... الدّین. صاحب روز جزا .

2- هم خانواده عَلِمَ رادر آیه « اَللهُ علیمٌ بِالظالِمینَ» رامشخص کنید.(5/)

3- معنی فارسی جمله های زیر را بنویسید.

الف»عِندَماخَرَجَ الْغُرابُ،شَکَرَالْغَزالَةَ.(5/1)....................................................

ب»فَاَمَرَبِجَمْعِ اَلْحَطَبِ وَأَشْعَلَ اَلنّارَحَولَ اَلشّجَرَةِ.(2)..........................................

4- عربی کلمه های فارسی داخل پرانتز رادر جای خالی بنویسید.(5/)

کانَ اَلْجَوُّبارِداً............ (برخاست) اَلطالِبَةُ و..........( برداشت) کُتُبَها.

5- جمله زیراگرمذکراست به مؤنث واگر مؤنث است به مذکر تبدیل کنید.(1)            الف» دَخَلَ اَلْمُعَلِّمُ فی اَلصّفِّ.........................................................

6- کلمه هایی که زیر آنها خط کشیده شده است کدام اسم ، کدام حرف وکدام فعل هستند؟(75/)

إِذاجاءَ نَصْرُاَللهِ وَاَلْفَتْحِ       اسم (            ) فعل (        ) حرف (          )

7-لغتهای زیر را ترجمه کنید.(5/)

ظَهَرَ............   اَلْغُراب ..........  

8- کلمه های زیر رادر جدول قرار داده ومفرد آنها را بنویسید.(2)

صالِحات- خاشِعینَ–  أَیّام - مُفْلِحونَ

جمع مذکر سالم

جمع مؤنث سالم

جمع مکسّر

مفرد آن

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- متن زیرا خوانده وبه سؤالهای آن باx جواب دهید.(75/)

Tفی یومٍ مِن الأَیّام جاءَ صَیّادٌإِلی اَلْغابَةِ فَوَقَعَ نَظَرُهُ عَلی اَلْغَزالةِ.فَقالَ : هذا طَعامٌ لَذیذٌ فَقَصَدَ صَیْدَها عَلِمَ اَلْغُرابُ فَحَمَلَ حِجارَةً مِنْ سِجّیلٍ وَ قَذَفَها عَلی رَأْسِه فَصَرَخَ اَلصّیّادُ وَهَرَبَ الْغَزالَةُ.  

الف» مَنْ قال: هذا طَعامٌ لَذیذٌ؟                    اَلْغَزالة(  )               اَلصیّاد (  )

ب» هَلْ حَمَلَتْ اَلْغَزالَةُ حِجارَةً؟                      نَعَمْ (  )                     لا (  )

ج» هَلْ قَصَدَ الصیّادُ صَیْدَاَلْغَزالةِ؟                   نَعَمْ (  )                     لا (  )

 

 

نمونه سوال دوم 2درس اول عربی دوم راهنمایی

 

1) فقط کلماتی را که مشخص شده ترجمه کنید. (5/0)

الف –ندفن الباقی تحت هذه الشجره                 ب – هَل هُوَ غُرابٌ؟

2) ترجمه ناقص را کامل کنید.(25/0)

فقبل صدیقه             پس ............................پذیرفت

 __________________________________________________

3) کلمه های زیر را ترجمه کنید.(1)

عندما :........... خاف :......... کلا:............           کمک:............................

4) جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید. (2)

الف :فخاف ذلک الشخص و خرج منها .

ب :فَوَقَعَ نَظَرُهُ عَلی اَلغَزالةِ .

5) جاهای خالی را با فعل یا ضمیر مناسب پر کنید. (5/.)

الف : ......................حفظ القران . (هو ، هی ،هُما )

ب:هی ...................الرساله .  (کتب ، کتبا ،کتبت )

6) در جاهای خالی ضمیر منفصل مناسب بیاورید .(5/.)

الف : ................. سمع کلام المعلم ب : .................... نظرت الی السماء

7) جدول را کامل کنید.(2) مُفلِحونَ – کافِرینَ – صالِحات – اسماء

جمع مذکر سالم

جمع مؤنث سالم

جمع مکسر

مفردآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید . (25/)

الف :ضمیر هو برای صیغه ی ...............................است .

9) با توجه به معنی آیات از میان کلمات داده شده ، کلمه ی مناسب را انتخاب و در جای خالی بنویسید. (5/.)

ظلمات – ذهب –  علم

 الف : قد...............کل اناس مشربهم .   (هر  گروه آبشخور خویش را شناخت )

ب : یخرجهم من ال .......الی النور(آن ها را از تاریکی ها به سوی نور خارج می کند.)

10) غلطهای مشخص شده را اصلا ح کنید.(5/.)

 هذا  الطالبة ذهبت عند صدیقها          

حمل الحمامة الحبة

 11) هم خانواده کلمات داده شده را از میان آیات پیدا کنید و در جای مشخص شده بنویسید. (5/)

الف :شاورهم فی الامر .(امر )  ................

ب : لا یسرقن و لا یقتلن  اولادهن . (سارق) ..............

12-جای خالی را باتوجه به معادل عربی کلمه پرکنید.(25/.)

کانَ الجَوُّ بارِداً.......................... ( برخاست ) الطّالِبَة.

13- جمله زیر را از نظر مذکر ومونث بودن تغییر دهید.(5/.)

هُوَ قَرَا هذا الکتابَ.

14- درجمله زیر یک اسم یک فعل ویک حرف پیدا کنید.(75/.)

النّاسُ یدخلونَ فی دینِ الله اسم.......... فعل .....................  حرف ....................

 

سوال عربی دوم راهنمایی 3درس اول

-کلمه های«أَمَرَ- جَمَعَ - شَیءٍ- » رادرجای خالی قراردهید. یک کلمه اضافی است.(5/)

الف»هُوَبِکُلِّ........... عَلیم. اوبرهرچیزآگاه است.

ب» اَلّذی ............. مالاً. کسی که مال جمع کرد.

1- هم خانواده {عَجِبوا} رادرآیه « هذا شئٌ عَجیبٌ» مشخص کنید.(5/)

3- معنیفارسیجملههایزیررابنویسید.

الف»فَحَمَلَحِجارةًمِنْسِجّیلٍ(25/1)........................................................................

ب»فَذَهَبامعاًوعندماوَصَلاإلیتِلکَالشَّجَرَةماوَجَداالأموال(25/2).....................................

4- عربی کلمه های فارسی داخل پرانتزرادرجای خالی بنویسید.(5/)

الف:کانَ طِفلٌ صَغیرٌفی الشّارعِ..............(او)کانَ جائعاً.

ب:فائزه وسعیده............ (رفتند) إلی المدرسه.

5- جمله زیراگرمذکراست به مؤنث واگرمؤنث است به مذکرتبدیل کنید.(1)            الف» خَرَجَ المدیرُ من المدرسةِ......................................................................

6- کلمه هایی که زیرآنهاخط کشیده شده است کدام اسم،کدام حرف وکدام فعل هستند؟(75/)

وَرَأیْتَ النّاسَ یَدْخُلُونَ فی دینِ اللهِ.اسم (            ) فعل (        ) حرف (          )

7-لغتهای زیرراترجمه کنید.(5/)

بارِداً............   خافَ ..........  

8- کلمه های زیررادرجدول قرارداده ومفردآنهارابنویسید.(2)

مَعدودات- مُرْسَلینَ– فُقَراء-مُصْلِحونَ

جمع مذکرسالم

جمع مؤنث سالم

جمع مکسّر

مفردآن

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- متن زیراخوانده وبه سؤالهای آن باxجوابدهید.(75/)

فی یومٍ مِن الأَیّام جاءَصَیّادٌإِلی اَلْغابَةِفَوَقَعَ نَظَرُهُ عَلی اَلْغَزالةِ.فَقالَ:هذاطَعامٌ لَذیذٌفَقَصَدَصَیْدَهاعَلِمَا َلْغُرابُ فَحَمَلَ حِجارَةًمِنْ سِجّیل ٍوَقَذَفَهاعَلی رَأْسِه فَصَرَخَ ا َلصّیّادُوَهَرَبَت الْغَزالَةُ.  

الف» مَنْ قال: هذاطَعامٌ لَذیذٌ؟اَلْغَزالة(  ) اَلصیّاد (  )

ب» هَلْ حَمَلَتْ اَلْغَزالَةُحِجارَةً؟نَعَمْ (  )                   لا (  )

ج» هَل ْقَصَدَالصیّادُصَیْدَاَلْغَزالةِ؟نَعَمْ (  )                   لا (  )

سوال عربی دوم راهنمایی 4درس اول

  -کلمه های«أَمَرَ- عَلِمَ- رَجَعَ- » رادر جای خالی قرار دهید. یک کلمه اضافی است.(25/)

الف»....... رَجَعَ موسی إلی قَوْمِه.« موسیبه سوی قومش بازگشت.»

2- هم خانواده فَتْحُ رادر آیه « هُوَالْفَتّاحُ العلیمُ» رامشخص کنید.( 25/)

3- معنی فارسی جمله های زیر را بنویسید.

الف»خَرَجَتْ الأُمُّ مِن الْبَیْتِ(1)....................................................

ب» أَکَلا مِنَ الْفَواکِه والأطْعِمَةِ.(1)..........................................

4- درجای خالی ضمیر مناسب بگذارید.(5/)

الف:أیُّها الطفلُ لَعِبْتَ ........ فی الْبَیْتِ.

ب: رَکَعْتِ وسجَدْتِ.......... لِربّکِ.

5- غلط جمله زیر رادرست کنید.

أیُّها القاضی حَکَمْتِ بالْعَدْلِ(25/)

6- برای جاهای خالی باتوجه به داخل پرانتز فعل ماضی مناسب قرار دهید.(5/)

الف:أنْتَ........ سُؤالاً مِن المعلِّمِ.(سَأَلَ)

ب: اَلطّالبانِ........ مِن الْبَیْتِ. (خَرَجَ)

7- متن زیرا خوانده وبه سؤالهای آن باx جواب دهید.(75/)

خَرَجَتْ الأُمُّ مِن الْبَیْتِ وَطَلَبَتْ مِنْ سَلْمانَ وسُمَیَّةَ قِراءَةَ دَرْسِهِما.قَرَأَ سَلمانُ دَرْسَه حَوْلَ احْتِراقِ والْکُحولِ والْمِلْحِ. فَقَصَدَاخْتِبارَالدَّرْسِ.

الف» مَنْ خَرَجَتْ مِنَ الْبَیْتِ؟               سُمَیَّة(  )                اَلْاُمّ(  )                سلمان(  )

ب» مَنْ قَصَدَاخْتِبارَالدَّرْسِ؟                سُمَیَّة(  )             سلمان(  )        سلمان وسُمَیَّة(  )

ج» هَلْ خَرَجَتْ سُمَیَّةُ مِن الْبَیْتِ؟           نَعم (  )                 لا (  )

8- کلمه فارسی جمله زیر را به عربی برگردانید. (25/)

فائِزَة وسَعیدَة ............. ( رفتند) إلی الْمَدْرَسَةِ.

9- جمله زیردا اگرمؤنث است به مذکر واگر مذکر است به مؤنث تبدیل کنید.(5/)

هُوَ قَرَأَ هذا الکتابَ.

10- لغتهای زیر را معنی کنید.(75/)

مِلْح                     الْعودَة                      هوا

سوال عربی دوم راهنمایی آبان ماه

1-کلمه های«جَمَعَ- عَلِمَ- یَوم » رادر جای خالی قرار دهید. یک کلمه اضافی است.(5/)

الف»اَلّذی....... مالاً. کسی که مالی جمع کرد.

ب» مالِکِ ...... الدّین. صاحب روز جزا .                                  

2- هم خانواده جَمَعَ رادر آیه « وَاعْتَصموا بِحَبل الله جَمیعاً» رامشخص کنید.(25/)

3- باتوجه به کلمه داخل پرانتز برای جاهای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید.(1)

الف» الطّالبانِ ........ مِن اَلبیتِ.(خَرَجَ)

ب» الطّالِباتُ.......... الدّرس.(سَمِعَ)

4- معنی فارسی جمله های زیر را بنویسید.

الف»هُم عَجِبُوا.(05/)                                                                        ب» فَحَمَلَ حِجارةً مِن سِجّیلٍ.(25/1)                                                      ج»هذا الأمْرُنتیجةُ الْجُهْدِه.(1)

د»فظَهَرَالمَکْرُوافْتَضَحَ المکّارُ!(25/1)

5- عربی کلمه های فارسی داخل پرانتز رادر جای خالی بنویسید.(1)

الف»فائزةوسعیدة ...........( رفتند ) إلی الْمدرسةِ.

ب»کان الجوُّ بارداً .........(برخاست) الطالبةُ.

6- جواب صحیح در مورد وَقَعَتا را مشخص کنید.(5/)

الف» چند زن (  ) ب» چند مرد (  ) ج» دو دختر (   ) د»دوپسر(   )

7- جمله های زیر را از مذکر به مؤنث واز مؤنث به مذکر تبدیل کنید.(2)            الف» هو قَرَأ هذا الکتابَ.                                                                  ب»هی کَتَبَتْ بالْقَلَمِ

8- کلمه هایی که زیر آنها خط کشیده شده است کدام اسم ، کدام حرف وکدام فعل هستند؟(75/)

النّاسَ یَدْخُلُونَ فی دینِ اللهِ.         اسم (            ) فعل (        ) حرف (          )

9- در جاهای خالی ضمیر مناسب قرار دهید.(1)

الف» ........... سَجَدوا الله.

ب» ............. نَظَرَ تا الی الوالدینِ.

10- صیغه فعل سَمِعْنَ چیست؟(75/)

11- علامت « وا» مربوط به کدام دسته از فعل ها است؟(5/)

الف» جمع مؤنث (   )          ب» جمع مذکر (      )

12-لغتهای زیر را ترجمه کنید.(75)

اَلحَطَب............    بارِداً ..........   البومَة ............

13- کلمه های زیر رادر جدول قرار داده ومفرد آنها را بنویسید.(2)

ظُلُمات- مُحْسنینَ – بُیوت- مُخْلِصون

جمع مذکر سالم

جمع مؤنث سالم

جمع مکسّر

مفرد آن

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال عربی دوم راهنمایی آبان ماه

1-کلمه های«أَمَرَ- یوم- شَیءٍ- » رادر جای خالی قرار دهید. یک کلمه اضافی است.(5/)

الف»هُوَ بِکُلِّ........... عَلیم. اوبر هر چیز آگاه است.

ب» مالِکِ ................ الدّین. صاحب روز جزا .                                  

2- هم خانواده حَمَلَ رادر آیه « مِمَّن حَمَلْنَا مَع نوحٍ» رامشخص کنید.(5/)

3- معنی فارسی جمله های زیر را بنویسید.

الف»فَحَمَلَ حِجارةً مِنْ سِجّیلٍ(1/25) ..............................................

ب»فَذَهَبامعاً وعندما وَصَلا إلی تِلکَ الشَّجَرَة ماوَجَدا الأموال(2/25).............

4- عربی کلمه های فارسی داخل پرانتز رادر جای خالی بنویسید.(5/)

کانَ طِفلٌ صَغیرٌفی الشّارعِ..............( او )کانَ جائعاً....................(بازکرد) الطالبَةُالمَحْفَظَةَ

5- جمله زیراگرمذکراست به مؤنث واگر مؤنث است به مذکر تبدیل کنید.(1) 

الف» خَرَجَ المدیرُ من المدرسةِ......................................

6- کلمه هایی که زیر آنها خط کشیده شده است کدام اسم ، کدام حرف وکدام فعل هستند؟(75/)

وَرَأیْتَ النّاسَ یَدْخُلُونَ فی دینِ اللهِ. اسم (            ) فعل (        ) حرف (          )

7-لغتهای زیر را ترجمه کنید.( 5/)

بارِداً............                               خافَ ..........  

8- کلمه های زیر رادر جدول قرار داده ومفرد آنها را بنویسید.(2)

مَعدودات- مُرْسَلینَ– فُقَراء-مُصْلِحونَ

جمع مذکر سالم

جمع مؤنث سالم

جمع مکسّر

مفرد آن

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- متن زیرا خوانده وبه سؤالهای آن باx جواب دهید.(75/)

فی یومٍ مِن الأَیّام جاءَ صَیّادٌإِلی اَلْغابَةِ فَوَقَعَ نَظَرُهُ عَلی اَلْغَزالةِ.فَقالَ : هذا طَعامٌ لَذیذٌ فَقَصَدَ صَیْدَها عَلِمَ اَلْغُرابُ فَحَمَلَ حِجارَةً مِنْ سِجّیلٍ وَ قَذَفَها عَلی رَأْسِه فَصَرَخَ اَلصّیّادُ وَهَرَبَت الْغَزالَةُ.  

الف» مَنْ قال: هذا طَعامٌ لَذیذٌ؟                    اَلْغَزالة(  )                اَلصیّاد (  )

ب» هَلْ حَمَلَتْ اَلْغَزالَةُ حِجارَةً؟                      نَعَمْ (  )                         لا (  )

ج» هَلْ قَصَدَ الصیّادُ صَیْدَاَلْغَزالةِ؟                   نَعَمْ (  )                         لا (  )

سوال عربی دوم راهنمایی آذرماه

1-    لغتهای زیر را ترجمه کنید.(25/1)

ساذَج                حِجارَة            مهمانی               مِلح               شنید

2-    جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.(6)

الف) عَجِلَتْ اَلْغَزالَةُإلیه.

ب)قَرَأُ سَلمانُ دَرْسَه حَولَ احْتِراقِ الْکُحولِ والْمِلْحِ.

ج)کیف جَمَعَ الأَسَدُ هذه الأطْعِمَةَ؟

د) قَرُبَتْ مِنَ الْبِرْکَةِ.

ه) اَمَرَبِجَمْعِ الْحَطَبِ وأشْعَلَ النّارَحولَ الشّجرةِ.

3- باتوجه به معنی آیه کلمه مناسب را در جای خالی قرار دهید.(75/)

     عَمَلاً- خَرَجوا – یوم

الف) .......... مِن دیارِهِم. «« از خانه های خویش خارج شدند.»»

ب) فَلْیَعْمَل......... صالِحاً. «« باید کاری شایسته انجام دهد.»»

ج) مالِکِ ..... الدّینِ.«« صاحب روز جزا.»»

4-هم خانواده کلمه های مشخص شده را در آیه مقابل آن پیدا کرده وزیر آن خط بکشید.(1)

الف)««« حَمَلَ»»» حَمالَةَ الحَطَبِ.                             ب) ««« کثیرة»»» اُذْکُرربّک کثیراً

5- با توجه به ضمیر داخل پرانتز کلمه هایی که زیر آن خط کشیده شده است را تغییر دهید.(5/)

اَنْتَ دَخَلْتَ فی دینِ اللهِ.(اَنْتُما)

6- برای فعل « اَمَرْتِ » ضمیر مناسب کدام است.(25/)

الف) اَنْتِ (  )           ب) اَنْتُم (   )            ج) اَنْتُما (   )            د) هُوَ (   )

7- غلط موجود در جمله زیر را درست کنید.(25/)

أیُّها القاضی  حَکَمْتِ بالْعَدْلِ.

8- جمله زیر را از مذکر به مؤنث تغییر دهید.(5/)

دَخَلَ المُعَلِّمُ فی الصّفِّ.

9- در آیه زیر یک اسم ، یک فعل ویک اسم حرف پیدا کنید. (75/)

إذا جاءَ نَصْرُ اللهِ والْفَتْحِ . اسم.............  فعل ........... حرف ............

10- کلمه های زیر را درجدول قرار داده ومفرد آنها رابنویسید.(2)

 مُفْلِحونَ- صالِحات – خاشَعینَ- أسماء

جمع مذکر سالم

جمع مؤنث سالم

جمع مکسّر

مفرد آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.(75/)

الف) در زبان عربی فعل ها دو دسته هستند مانند مذکر و ............ اگر ««تْ »» را به آخر فعل اضافه کنیم آن فعل به ......... تبدیل می شود.

ب) ضمیر اَنْتَ (تو) برای مذکر واَنْتِ ......... (تو) برای مؤنث است.

12- نوع صیغه فعل نَصَرا چیست؟(75/)

13-فعل رَأَیْتَ را به جمع مذکر مخاطب تبدیل کنید. (25/)

عربی دوم راهنمایی ترم اول

1-    لغتهای زیر را ترجمه کنید.( 5/1)

مُوَظَّف    ناگهان            نمک        اَلْغُراب        اَلْحَطَب      اَلشِّتاء

2-    جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.

 الف: أمْسِ أنتما أَخَذْتُما تِلکَ الرِّسالَةَ.(75/1)

ب: خَرَجَت الأُمُّ مِن الْبَیْتِ.(1)

ج: هَرَبَتْ الْغَزالةُ.(5/.)

د:اَلْیومَ ضیافةٌ فی بَیتِ الأسَدِ.( 25/1)

ه: ظَهَرَ المَکْرُ.(5/.)

3-    با توجه به متن داده شده سؤالها را بخوانید وپاسخ صحیح را باX مشخص کنید.(75/)

فی أَیّام الشِّتاء اَلیومَ ضیافةٌ فی بَیتِ الأسَدِ.جاء الأسَدُ لِإسْتِقبالِ الْحَیَواناتِ. الحمارُ والثّعلَبُ جَلَسا قُرْبَ الأسد. ثُمَّ نَهَضَ الثَّعْلَبُ وشَکَرَ الْحَیَواناتِ جَمیعُهُم وقال مَرْحَباً بالأَسَدِ بِهذه الضّیافَة فی هذا الْفَصْلِ.

الف: مَن قالَ: مَرْحَباً بِالأَسَدِ بِهذِه اَلضّیافَةِ؟              الَزّرّافَة (  )                       اَلثَّعْلَب (   )

ب: هَلْ جَهَدَ اَلذّئبُ فی فَصْلِ الرَّبیعِ؟                     نعم     (  )                       لا       (  )

ج: هَلْ کانَتْ الضّیافَةُ فی بیتِ الذّئبِ؟                    نَعَم     (  )                       لا       (  )

4-    در جاهای خالی با توجه به آیات یکی از کلمه های داده شده را قرار دهید.(5/)

                        « رَجَعَ– رَسولٌ –خَرَجوا »

الف: جاءَکُم .......... مُصَدِّقٌ. پیامبری راست گو بر شما آمد.

ب:......... موسی إلی قَوْمِه. موسی به سوی قومش بازگشت.

5-    هم خانواده کلمه داده شده را در جمله مقابل مشخص کنید وزیر آن خط بکشید.(5/)

«رَجُل»رِجالٌ مؤمنونَ ونِساءٌ مؤمناتٌ

6-با توجه به ضمیر داد ه شده کلمه هایی را که زیر آنها خط کشیده شده را تغییر دهید.(5/)

أنتَدَخَلْتَ فی دینِ اللهِ.(أنتُما).

7-با توجه به کلمه های داخل پرانتز برای جاهای خالی فعل مناسب بسازید.(1)

الف: أَنتَ ................. سُؤالاً مِن اَلْمُعَلِّم. ( س أ ل )

ب: آَنْتِ .................. مِن اَلْبَیتِ.          (خ ر ج )

ج: الرّجال................ حانوتِهِم.        ( ف ت ح )

د: اَلْبِنْتانِ ................ فی اَلْغُرفَة.      ( ج ل س )

8- جمله های زیر را از مذکر به مؤنث واز مؤنث به مذکر برگردانید.(1)

الف:دَخَلَ المُعَلِّمُ فی الصّفِّ.

ب: هی کَتَبَتْ بالْقَلَمِ.

9- هریک از کلمه ها را در جای مناسب خود در جدول قرار داده وسپس مفرد آن را بنویسید.(2)

   «أیّام- مُفْلِحونَ – خاشِعینَ – صالحات »

 

جمع مذکر سالم

جمع مؤنث سالم

جمع مُکَسر

 مفرد آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- کلمه هایی که زیر آنها خط کشیده شده است کدام اسم  کدام حرف و کدام فعل می باشد.(75/)

رَأیْتَالنّاس یَدْخُلونَ فی دینِ اللهِ  اسم (           )          حرف (         )          فعل (           )

11- جاهای خالی را با استفاده از معادل عربی کلمه های داده شده پرکنید.(5/)

کانَ طِفلٌ صَغیرٌ فی الشّارع ....... (او) کانَ جائعاً .......................(بازکرد) الطّالِبَةُ الْمَحْفَظَةَ.

12- غلط موجود در جمله زیر را درست کنید.( 5/)

الف:أیُّها الْقاضی حَکَمْتِ بالْعَدْلِ.ب: أَیَّتُها الطالبةُ قَدْ بَلَغْتَ الرُّشْد.

13- در جاهای خالی ضمیر مناسب بگذارید(5/)

الف: رَکَعْتِ و سَجَدْتِ ........ لِربّکِ.ب: شَرَبتَ.......... الماءَ.

عربی دوم راهنمایی ترم اول

1-    لغتهای زیر را ترجمه کنید.(5/1)

مِنْضَدَة                        کارمند                              خوابیده  

بارِداً                          أَمْسِ                                مِلْح

2-    جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.(5)

 الف: فَقَدَ رِسالَةً مُهِمَّةً لِلرَّئیسِ.

ب: عِندَما رَجَعَتْ اَلْأُمُّ،حَزِنَتْ.

ج: فَحَمَلَ حِجارَةً مِنْ سِجیلٍ.

د:أَکَلا مِنَ اَلْفَواکِه وَاَلْأَ طْعِمَةِ. 

ه: کانَ رَجُلانِ فی مَدینَةٍ.

3-    با توجه به متن داده شده سؤالها را بخوانید وپاسخ صحیح را باX مشخص کنید.(75/)

فی أَیّام الشِّتاء اَلیومَ ضیافةٌ فی بَیتِ الأسَدِ.جاء الأسَدُ لِإسْتِقبالِ الْحَیَواناتِ. الحمارُ والثّعلَبُ جَلَسا قُرْبَ الأسد. ثُمَّ نَهَضَ الثَّعْلَبُ وشَکَرَ الْحَیَواناتِ جَمیعُهُم وقال مَرْحَباً بالأَسَدِ بِهذه الضّیافَة فی هذا الْفَصْلِ.

الف: مَن قالَ: مَرْحَباً بِالأَسَدِ بِهذِه اَلضّیافَةِ؟              الَزّرّافَة (  )                       اَلثَّعْلَب (   )

ب: هَلْ جَهَدَ اَلذّئبُ فی فَصْلِ الرَّبیعِ؟                     نعم     (  )                       لا       (  )

ج: هَلْ کانَتْ الضّیافَةُ فی بیتِ الذّئبِ؟                    نَعَم     (  )                       لا       (  )

4-    در جاهای خالی با توجه به آیات یکی از کلمه های داده شده را قرار دهید.(5/)

                        « باب – رَسولٌ –خَرَجوا »

الف: جاءَکُم .......... مُصَدِّقٌ. پیامبری راست گو بر شما آمد.

ب: ......... مِن دیارِهِم. از خانه های خویش خارج شدند.

5-    هم خانواده کلمه داده شده را در جمله مقابل مشخص کنید وزیر آن خط بکشید.( 5/)

«اللیل»                 سیروا فِیها لَیالیَ و أَیّاماً

6-با توجه به ضمیر داد ه شده کلمه هایی را که زیر آن خط کشیده شده را تغییر دهید.(5/)

أنْتُنَّ تَرَکْتُنَّ عبادَةَ الطاغوتِ.( أَنْتُم)

7-با توجه به کلمه های داخل پرانتز برای جاهای خالی فعل مناسب بسازید.(1)

الف: أَنتَ ................. سُؤالاً مِن اَلْمُعَلِّم. ( س أ ل )

ب: آَنْتِ .................. مِن اَلْبَیتِ.          (خ ر ج )

ج: الرّجال................ حانوتِهِم.        ( ف ت ح )

د: اَلْبِنْتانِ ................ فی اَلْغُرفَة.      ( ج ل س )

8- جمله های زیر را از مذکر به مؤنث واز مؤنث به مذکر برگردانید.(1)

الف: هو قَرَأَ هذا الکتابَ.

ب: هی کَتَبَتْ بالْقَلَمِ.

9- هریک از کلمه ها را در جای مناسب خود در جدول قرار داده وسپس مفرد آن را بنویسید.(2)

                            «فُقَراء- ظالِمونَ – مُرْسَلینَ – مَعْدودات »               

جمع مذکر سالم

جمع مؤنث سالم

جمع مُکَسر

 مفرد آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- در آیه زیر یک اسم یک حرف ویک فعل مشخص کنید.(75/)

جاءَ نَصْرُ اللهِ وَ اَلْفَتحِ         اسم (            )           حرف (         )          فعل (           )

11- جاهای خالی را با استفاده از معادل عربی کلمه های داده شده پرکنید.(5/)

کانَ اَلْجَوُّ بارِداً........... ( برخاست ) الطالِبَةُ و........... ( برداشت ) کُتُبُها.

12- غلط موجود در جمله زیر را درست کنید.( 5/)

الف:أیُّها الْقاضی حَکَمْتِ بالْعَدْلِ.

ب: أَیَّتُها الطالبةُ قَدْ بَلَغْتَ الرُّشْد.

13- در جاهای خالی ضمیر مناسب بگذارید(5/)

الف: رَکَعْتِ و سَجَدْتِ ........ لِربّکِ.                   ب: شَرَبتَ.......... الماءَ.

عربی دوم راهنمایی 8درس اول

 کلمه «فَتْحٌ- رَجُلٌ- ذَهَبَ- » رادر جای خالی قرار دهید. دو کلمه اضافی است.(5/)

الف»........مُغاضِباً( خشمگینانه رفت.)

2- هم خانواده لَبِسَتْ رادر آیه « وَلِباسُ التَّقْوی ذلکَ خَیرٌ» رامشخص کنید.(5/)

3- معنی فارسی جمله های زیر را بنویسید.

الف»فَعَرَفَ صاحِبُ الحَدیقة السِّرَّ(1).....................................................

ب»تَلْعَب ُفی وِعاءٍ زُجاجیٍّ.(1)..........................................

4- پاسخ پرسش زیررابااستفاده از ضمیر وفعل مناسب کامل کنید.(1)

کَیْفَ یَقْرَؤُنَ الْقرآنَ؟......  .......... الْقرآنَ بِصوْتٍ حَسَنٍ.

5- با استفاده از کلمات داد ه شده جاهای خالی را پرکنید.(5/)

الف»أُولئکَ.......... رَبَّهُم عَلی نِعَمِه.(مضارع«شَکَرَ_ُ»)

ب»هؤلاءِ صادقاتٌ و........ عَلی صِراطٍ مُسْتَقیمٍ.(ضمیر)

6- متن زیرا خوانده وبه سؤالهای آن باx جواب دهید.(5/1)

عَلٌِّ وأمیرٌ یَذْهَبانِ عِنْدَ شَجَرَةِ السَّرْو.هُما یَجْلِسانِ تَحْتَ ظِلِّها،ویَنْظُرانِ إلی الْفَراشاتِ.وفی یومٍ عَبوسٍ: دَخَلَ الأطْفالُ الْحَدیقَةَ.فَصَرَخَ صاحِبُ الْحَدیقةِ:لِماذادَخلتم فیها؟وَحَزِنَتْ الحدیقةُ.

الف» هَلْ یَذْهَبُ عَلیٌّ وَأمیرٌ ألی الشّارِع؟                     نَعَمْ(  )                   لا(  )

ب» مَنْ یَنْظُرُ إلَی الْفَراشاتِ فی الْحدیقةِ؟            عَلِیٌّ و أمیرٌ(  )        الْبَناتُ الصَّغیرات (  )

ج» هَلْ کانَتْ الْحَدیقَةُ مَسْرورةً بِذَهابِ الأَطفال؟              نَعَمْ(  )                          لا(  )

7- جاهای خالی را بااستفاده ازکلمات داده شده پرکنید.(5/)

الف»فی یَوْمِ القیامَةِ...........الظالِمُ.(یَخسرُ_ تَخسرُ )

ب»اَللهُ........کُلَّ شَیءٍ.( یَخْلُقُ- تَخْلُقُ)

8- معنی فارسی جمله ی زیر غلط است آن را درست کنید.(75/)

إنّی ظَلَمْتُ نَفْسی.«همانا ما به نفسمان ظلم کردیم.»..................................................

9-کلمه فارسی داخل پرانتز رابه عربی بنویسید.(5/)

بَعْدَ انْتهاءِ الدَّرْسِ...........(رفتم) إلی غُرْفَتی.

10- بااستفاده از«نَعَمْ»جواب عربی دهید.(5/)

هَلْ طَلَبْتُمْ جَنّاتِ ربِّکُم؟..........................................

11- متناسب باضمیر داده شده جمله زیر راتغییردهید.(75/)

أنتما شَکَرْتُما ربَّکُما. ( أنتِ)

12- لغتهای زیر رامعنی کنید.(1)

الصَّیف                         لیوان                       کُنْتُ                                میز

عربی دوم راهنمایی 10درس اول

 کلمه «فَتْحٌ- رَجُلٌ- رَبّ - » رادر جای خالی قرار دهید. دو کلمه اضافی است.(5/)

الف»هُوَ........ کُلِّ شیءٍ. اوپروردگار همه چیزاست.

2- هم خانواده« إنذار »رادر آیه « فَقَدْجاءَکُمْ بَشیرٌ ونَذیرٌ» مشخص کنید.(5/)

3- معنی فارسی جمله های زیر را بنویسید.

الف»عَلیکُمْ بِإخْبارِ الْمَسْؤولینَ عَن وُجودِ الأَطْفالِ.(1).........................................

ب» هَلْ تَقْدِرینَ عَلَی إصلاحِ الْمُجْتَمعِ؟(1).....................................................

ج»تَرَکَ الرَّبیعُ اَلْحَدیقةَ جاءَ الصَّیْفُ ثُمَّ الْخَریفُ ثُمَّ الشِّتاءُ.(75/1).....................

د»بَقیَ وَحْدَهُ فی الْغُرْفَةِ.(1)......................................................................

4- پاسخ پرسش زیررابااستفاده از ضمیر وفعل مناسب کامل کنید.(1)

لِمَنْ یَخْشَعونَ فی الصَّلاةِ؟......    ......... للهِ فی الصَّلاةِ.

5- با استفاده از کلمات داد ه شده جاهای خالی را پرکنید.(5/)

الف»أنتُنَّ...........إلی بُیوتِکُنَّ. (ذَهَبَ – فعل مضارع)

ب»اَلأَمْرُ بِالْمَعْروفِ والنَّهْیُ عَنِ الْمُنکَرِ........ عبادَتانِ مُهِمَّتانِ.(ضمیر)

6- متن زیرا خوانده وبه سؤالهای آن باx جواب دهید.(5/1)

أَمَرَ فِرْعَونُ بِقَتْلِ کُلِّ مَولودٍ وفی بیتِ موسی (ع)  اَلْأُمّ: اللهُ خَیْرُ الْحافِظینَ! فَذَهَبا وَجَعَلا السَّلَّةَ فی الْیَمِّ.فِرعونُ: عَجیبٌ هَذا طِفْلٌ فلابُدَّ مِن قَتْلِهِ! آسیة: کَیْفَ تَقْتُلونَ هَذا الطِّفْلَ؟! هَذا الطِّفْلُ قُرَّةُ عَیْنِنا.

الف»هَل أَمَرَ فِرْعَونُ بِقَتْلِ کُلِّ مَوْلودٍ؟                         نَعَم □                            لا □

ب» مَنْ قالَ هذا الطِّفْلُ قُرَّةُ عَیْنِنا؟                             الأُمّ □                         آسیة □

ج»مَنْ قالَ وَاللهُ خَیْرُ الْحافِظینَ؟                            اَلْأُخت □                          الأُمّ □

7- جاهای خالی را بااستفاده ازکلمات داده شده پرکنید.(5/)                          

الف»......... اَلْبِنْتُ أُمَّها عَلی أَلْطافِها.( یَشْکُرُ – تَشْکُرُ )

ب»إنَّ الله لا....... مِثْقالَ ذَرَّةٍ . (یَظْلِمُ – تَظْلِمُ )

8- معنی فارسی جمله ی زیر غلط است آن را درست کنید.(75/)

إلهی أناعَبْدُکَ الضعیفُ. ای خدای من،ما بندگان ضعیف توهستیم.

9-کلمه فارسی داخل پرانتز رابه عربی بنویسید.(5/)

لِماذا....... (زدم) أخی الصغیرَ؟.

10- بااستفاده از«نَعَمْ»جواب عربی دهید.(5/)

هَلْ قَرَأتَ القرآنَ؟

11- متناسب باضمیر داده شده جمله زیر راتغییردهید.( 5/)

أنْتُم تَحْکُمونَ بَیْنَ النّاس بِالْعَدلِ.(أنْتُما)

12- لغتهای زیر رامعنی کنید.(1)

أُسْرَة                        پُر                      صَحیفَة                               ظرف

13- جای خالی راباتوجه به کلمه ی خواسته شده پرکنید.(25/.)

«فَأَیْنَ .................؟!(جمع مذکّرمخاطب از«یَذْهَبُ»)

14- جمله ی زیر رابه عربی برگردانید.(مذکر)(75/.)

کِی به مسجد می روی؟

15- درعبارت زیرصیغه ی آن اگرمذ کراست به مؤنث واگر مؤنث است به مذکر تغییر دهید.(5/.)

إذا تَعْجَلینَ  تَخْسَرینَ.

16- درعبارت زیر،فعل ماضی رابه صورت مضارع بنویسید.(25/.)

سَمِعَ الطِّفْلُ کَلامَ والِده.

17- کلمه هایی که زیرآنها خط کشیده شده است کدام فعل، کدام حرف، وکدام اسم است.(75/.)

النّاسَ یَدْخُلونَ فی دینِ اللهِ أفْواجاً. اسم←                فعل←             حرف←

عربی دوم راهنمایی اسفند ماه

1-    لغتهای زیر را ترجمه کنید.(5/1)

اَلْفَأرَة                          پایگاه                              مُوَظَّف  

اَلْکُحول                        چگونه                             اَلنّجدة      

2-    جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.(5)

 الف: مَنَحَه والِدُهُ هَدیَّةً.

ب: هَرَبْنافی ظُلْمَةِ اَللَّیْلِ.

ج: اَنتما أخَذْتُما تِلک الرِّسالَةَ.

د:خَرَجَتْ الأُمُّ مِن الْبَیتِ. 

ه: وَصَلوا إلی بَیتِ الأَسَدِ.

3-    با توجه به متن داده شده سؤالها را بخوانید وپاسخ صحیح را باX مشخص کنید.( 5/1)

اَلسَّیِّدُالجلیلیُّ مُوَظَّفٌ هورَجُلٌ غَیْرُ مُنَظَّمٍ.فَقَدَ رسالةً مُهِمَّةً لِلرَّئیسِ.تَعِبَ کثیراً ثُمَّ رَجَعَ إلی غُرْفَتهَ و جَلَسَ علی الکُرسیِّ.نَظَرَ بِدِقَّةٍ وصَرَخَ مُتَعَجِّباً:ها هذه هی الرِّسالةُ .

الف:السیّدُ الْجَلیلیَّ رَجُلٌ مُنَظَمٌ.                           صحیح (  )                          غلط (   )

ب: هَلْ فَقَدَ السیدُ الإبراهیمیُّ الرِّسالةَ؟                   نعم     (  )                       لا       (  )

ج: هَلْ کانَتْ الرِّسالةُ مُهِمَّةً؟                              نَعَم     (  )                       لا       (  )

4-    در جاهای خالی با توجه به آیات یکی از کلمه های داده شده را قرار دهید.(5/)

                        « قَلیلُ – رَسولٌ –رَجُلٌ»

الف: مَتاعُ الدّنیا ........... بهره دنیا اندک است.

ب: قال....... مؤمنٌ. مردی مؤمن گفت.

5-    هم خانواده کلمه داده شده را در جمله مقابل مشخص کنید وزیر آن خط بکشید.( 5/)

«شَرِبَ»                 اِشْرَبُوا مِن رِزْق اللهِ.

6-با توجه به ضمیر داد ه شده کلمه هایی را که زیر آن خط کشیده شده را تغییر دهید.(5/)

أنْتُنَّ تَرَکْتُنَّ عبادَةَ الطاغوتِ.( أَنْتُم)

7-با توجه به کلمه های داخل پرانتز برای جاهای خالی فعل مناسب بسازید.(5/)

الف: هی ................. سُؤالاً مِن اَلْمُعَلِّم. ( س أ ل - فعل مضارع )

ج: اَلْبِنْتانِ ................ فی اَلْغُرفَة.      ( ج ل س - فعل ماضی )

8- جمله های زیر را از مذکر به مؤنث واز مؤنث به مذکر برگردانید.(1)

الف: هو قَرَأَ هذا الکتابَ.

ب: هی کَتَبَتْ بالْقَلَمِ.

9- ترجمه فارسی جمله زیر غلط است آن را درست کنید.(75/)

إنّی ظَلَمْتُ نَفْسی . هما نا ما به نفسمان ظلم کردیم .

10- در آیه زیر یک اسم یک حرف ویک فعل مشخص کنید.(75/)

جاءَ نَصْرُ اللهِ وَ اَلْفَتحِ         اسم (            )           حرف (         )          فعل (           )

11- جاهای خالی را با استفاده از معادل عربی کلمه های داده شده پرکنید.(5/)

لِماذا ........... (زدم ) أخی الصغیرَ؟ لِماذا ........... ( دروغ گفتم ) ؟

12- غلط موجود در جمله زیر را درست کنید.( 5/)

الف:أیُّها الْقاضی حَکَمْتِ بالْعَدْلِ.

ب: أَیَّتُها الطالبةُ قَدْ بَلَغْتَ الرُّشْد.

13- در جاهای خالی ضمیر مناسب بگذارید(5/)

الف: رَکَعْتِ و سَجَدْتِ ........ لِربّکِ.                   ب:ینظُرانِ..........إلی السَّمَکَةِ.

14- در عبارت زیر فعل ماضی را به صورت مضارع بنویسید.(25/)

سَمِعَ الطّفْلُ کلامَ والِدِه.

15- برای جای خالی یکی از کلمه های داخل پرانتز را انتخاب کنید.(25/)

هذِه الطّالِبَةُ............ اللهَ بإخلاصٍ وحُبٌّ.( یَعْبُدُ – تَعْبُدُ )

16- با نَعَم به سؤال زیر جواب عربی کامل دهید.( 5/)

هل کَسَبْتُم اَلْحَسَناتِ؟

عربی دوم راهنمایی ترم 2

 1-     کلمه «اَنْتَ – قَلیلٌ – هُم » رادر جای خالی قرار دهید. یک کلمه اضافی است.(5/.)

الف»مَتاعُ الدُّنیا ........... بهره دنیا اندک است.

ب»........... تَعْلَمُ ضعفی

2- هم خانواده ی کلمه ی «قَتل » رادر آیه زیر پیدا کنید وزیر آن خط بکشید.( 5/.)

حَرِّضْ اَلْمُؤمِنینَ عَلی اَلْقِتالِ.

3- معنی فارسی جمله های زیر را بنویسید.(5/3)

الف»أمْسِ أَنْتُما أَخَذْتُما تِلکَ الرِّسالَة............................................................

ب»نَحنُ هَرَبْنا فی ظُلمَةِ اللَّیلِ....................................................................

ج»فَاولئکَ یَدْخُلونَ اَلْجَنَّةَ.........................................................................

4- متن زیرا خوانده وبه سؤالهای آن باx جواب دهید.(2)

اَلسَّیِّدُالجَلیلیُّ مُوَظَّفٌ.هورجلٌ غیرُ منظَّمٍ.فَقَدَ رسالةً مُهمةٌ لِلرَّئیسِ.تَعِبَ کثیراً ثُمَّ رَجَعَ إلی غُرْفَتِهِ وجَلَس عَلَی الْکُرسیِّ.نَظَروَصَرَخَ مُتَعَجِّباً.ها هذِه هی الرِّسالةُ.

الف» هَلْ کانَ السید الجَلیلی رَجُلاً مُنَظّماً؟          نَعَم(  )                                    لا(  )

ب» هَلْ فَقَدَ رسالَةً مُهمِةً لِلرئیسِ؟                    نَعَم(  )                                    لا(  )

ج» أَیْنَ جَلَسَ السید الْجَلیلی؟             عَلَی الْمِنْضَدَةِ (  )                       عَلَی الْکُرسی (  )

د» هَلْ وَجَدَ اَلسَّیِّدُ الجَلیلیُّ الرِّسالةَ؟                  نَعَم(  )                                    لا(  )

5- جاهای خالی را بااستفاده ازکلمات داده شده پرکنید.(75/.)

الف»نَحْنُ....... بِفَرَحِ الْمُسْلِمینَ.                      فَرِحْتُ(  )     نَفْرَحُ(  )         تَفْرَحینَ(  )

ب»هذه الطّالِبَةُ...... الّلهَ بإخلاصٍ وحُبٍّ.                               یَعْبُدُ(  )             تَعْبُدُ(  )

ج» اَنْتَ...... اللهَ لِنِعَمه.                            تَشْکُرُ(  )        تَشْکُرونَ(  )       یَشْکُرونَ(  )

6- غلطهای موجود در عبارتهای زیرراکه باخط مشخص شده است رادرست کنید.(1) 

الف»إنّی ظَلَمْتُ نَفْسی.«همانا ما به نفسمان ظلم کردیم.»............................................

ب»أیُّها القاضی حَکَمْتِ بالْعَدْلِ.                                                

7- به سؤال زیرجواب عربی دهید.( 25/)                                           

مَنْ یَقْبَلُ کَلامَ اَلْحَقّ؟نَحنُ..........................................

8- متناسب باضمیر داده شده جمله زیر راتغییردهید.(1)

الف» اَنْتَ دَخَلْتَ فی دینِ الله.(اَنْتُمْ).....................................................................

ب» اَنْتِ تَسأَلینَ عَنْ سَبَبِ هَلاکِ فرعون.(اَنْتَ).......................................................

9- لغتهای زیر رامعنی کنید.(1)

خانواده                             اَلْحَطَبْ                  اَلْخُبزْ                  اَخْضَرْ

10- جمله زیر رابه عربی بنویسید.(1)

بعدازنمازچه کردی؟........................................

11- درجاهای خالی ضمیرمناسب بنویسید.(1)

الف»...........یَدْخُلونَ مَسْجِدِ اَلْمَدینَة.        ب»...........وَصَلْنَ إلی اَلْمَدرَسة. ج».............أَذْکُرُ اَبی دائمَاً.                 د»...........تَجْلِسونَ تَحْتَ ظِلِّ اَلشَّجَرَة.            

12- جاهای خالی رابافعل ماضی مناسب پرکنید.(25/)

اَنْتَ............. سُؤالاً مِنْ اَلْمُعَلِّم (سَأَلَ )

13- جاهای خالی رابا فعل مضارع مناسب پرکنید.(25/)

هی.............النَّصیحة. (سَمِعَ _َ مضارع )

14- درعبارت زیر فعل مضارع رابه صورت ماضی بنویسید.(25/.)

مَتی تَذْهَبانِ إلی اَلْمُصَلی؟

15- موردصحیح رابا(ص) وموردغلط رابا(غ) مشخص کنید.(5/)

الف»«انِ» علامت صیغه ی جمع مذکر مخاطب فعل مضارع است.         (     )

ب» علامت فعل مضارع برای متکلم مع الغیر« ن » است.                     (    )

16-جای خالی رابا«فعل مضارع جمع مذکرمخاطب ازیَأمُرُ»پرکنید.(25/.)

أَ............اَلنّاسَ بِالْبِرِّوَتَنْسَونَ اَنْفُسَکُم.آیامردم رابه نیکی فرمان می دهیدوخودرافراموش می کنید.

17- کلمه های فارسی داخل پرانتز رابه عربی برگردانید.(5/.)

...........(ما)نَذْهَبُ اِلی اَلْغابَةِ...........(می خوریم) اَلطَّعام.

18- کلمه هایی که زیرآنها خط کشیده شده راازمذکربه مؤنث وازمؤنث به مذکر تغییردهید.(5/.)

ب»دَخَلَ  اَلْمُعَلِّمُ  فی الصَّفِ.                                                                       موفق باشید 

عربی دوم راهنمایی ترم2

   1-     کلمه «اَنْتَ – قَلیلٌ – یَوم» رادر جای خالی قرار دهید. یک کلمه اضافی است.(1)

الف»مَتاعُ الدُّنیا ........... بهره دنیا اندک است.

ب»........... تَعْلَمُ ضعفی

2- هم خانواده ی کلمات مشخص شده رادر آیات زیر پیدا کنید وزیر آن خط بکشید.(1)

الف»[ وَقَعَ]       وَاِنَّ الدّینَ لَواقع.

ب»[اَمَرَ]        شاوِرْهُم فی الْاَمرِ.

3- معنی فارسی جمله های زیر را بنویسید.(4)

الف»نَتْرُکُ یوسفَ عَلی طریقِ الْقَوافِلِ...........................................................

ب»سَتَرْتُ نَفْسی بَیْنَ الأَشجارِ....................................................................

ج»أَیُّها الْغُرابُ ماذا حَدَثَ؟.......................................................................

د» أَمَرَ بِقَتْلِ کُلِّ مَولودٍ............................................................................

4- متن زیرا خوانده وبه سؤالهای آن باx جواب دهید.(2)

اَلسَّیِّدُالجَلیلیُّ مُوَظَّفٌ.هورجلٌ غیرُ منظَّمٍ.فَقَدَ رسالةً مُهمةٌ لِلرَّئیسِ.تَعِبَ کثیراً ثُمَّ رَجَعَ إلی غُرْفَتِهِ وجَلَس عَلَی الْکُرسیِّ.نَظَروَصَرَخَ مُتَعَجِّباً.ها هذِه هی الرِّسالةُ.

الف» هَلْ کانَ السید الجَلیلی رَجُلاً مُنَظّماً؟          نَعَم(  )                                    لا(  )

ب» هَلْ فَقَدَ رسالَةً مُهمِةً لِلرئیسِ؟                    نَعَم(  )                                    لا(  )

ج» أَیْنَ جَلَسَ السید الْجَلیلی؟             عَلَی الْمِنْضَدَةِ (  )                       عَلَی الْکُرسی (  )

د» هَلْ وَجَدَ اَلسَّیِّدُ الجَلیلیُّ الرِّسالةَ؟                  نَعَم(  )                                    لا(  )

5- جاهای خالی را بااستفاده ازکلمات داده شده پرکنید.(5/1)

الف»نَحْنُ....... بِفَرَحِ الْمُسْلِمینَ.                      فَرِحْتُ(  )     نَفْرَحُ(  )         تَفْرَحینَ(  )

ب»هذه الطّالِبَةُ...... الّلهَ بإخلاصٍ وحُبٍّ.                               یَعْبُدُ(  )             تَعْبُدُ(  )

ج» اَنْتَ...... اللهَ لِنِعَمه.                            تَشْکُرُ(  )        تَشْکُرونَ(  )       یَشْکُرونَ(  )

6- غلطهای موجود در عبارتهای زیرراکه باخط مشخص شده است رادرست کنید.(1) 

الف»إنّی ظَلَمْتُ نَفْسی.«همانا ما به نفسمانظلم کردیم.»............................................

ب»أیُّها القاضی حَکَمْتِ بالْعَدْلِ.

7- بااستفاده از«نَعَمْ»جواب عربی دهید.(25/)

هَلْ طَلَبْتُمْ جَنّاتِ الله؟..........................................

8- متناسب باضمیر داده شده جمله زیر راتغییردهید.(1)

الف» اَنْتَ دَخَلْتَ فی دینِ الله.(اَنْتُمْ).....................................................................

ب» اَنْتِ تَسأَلینَ عَنْ سَبَبِ هَلاکِ فرعون.(اَنْتَ).......................................................

9- لغتهای زیر رامعنی کنید.(5/)

اَلْخَریف                              شیشه ای

10- جمله زیر رابه عربی بنویسید.(5/)

صبحانه خوردم........................................

11- درجاهای خالی ضمیرمناسب بنویسید.(1)

الف»........ آخَذَ     ب»........ وَصَلْتَ            ج» ....... یَنْظُرنَ          د» ........تَکْتُبونَ

12- جاهای خالی رابافعل ماضی مناسب پرکنید.(25/)

أللهُمّ أنتَ قد......... القرآنَ آیةً لِلنّاسِ.(جَعَلَ)

13- جاهای خالی رابا فعل مضارع مناسب پرکنید.(25/)

هُم..........رَبَّهم عَلَی نِعَمِه.( شَکَرَ  _ُ )

14- درعبارت زیر فعل ماضی رابه صورت مضارع بنویسید.(25/)

سَمِعَ الطِّفلُ کَلامَ والدِه.(  _َ  )

15- موردصحیح رابا(ص) وموردغلط رابا(غ) مشخص کنید.(5/)

الف»«انِ» علامت صیغه ی جمع مذکر مخاطب فعل مضارع است.          (     )

ب» علامت فعل مضارع برای متکلم مع الغیر« ن » است.                     (    )

 ************************************************

 ************************************************

 

عربی دوم ( )

1-      ضمير مناسب براي متکلم وحده چيست 5/0

الف) أَنتِ ¨      ب) هيَ ¨      ج)أُنا¨           د) هوَ¨

 

2-    کدام گزينه اسم است 5/0

جَلَسنَ¨      ب) في ¨      ج) أَفواجاً ¨      د) يَلعَبُ¨

3-                                           کدام گزينه جمع مؤنث سالم است 5/0

الف) جنات¨     ب) أَبيات¨         ج) أَصوات¨       د) أَموات¨

4-    جمله درست را با «ص» وجمله غلط را با «غ» مشخص کنيد 5/0

{ تَرَکَ فعل مضارع است  (..............)                 { حرف « نَ» در اول فعل مضارع متکلم مع  الغير به کار مي رود¨

5-    کلمه بارداًبه معني (...........) وکلمه ساذَجٌ به معني (............) مي باشد1

کلمه کارمند به عربي (.............) وکلمه آزادي به معني (..........) مي باشد

6-    جمله فارسي «من مي نشينم» را به عربي ترجمه کنيد ................5/0

7-    جملات زير را به فارسي روان ترجمه کنيد 5

الف) هذا الامرُ نَتيجهُ جُهده. ..........................................................

ب) هذا مَولودٌ ،هو جائعٌ . ..............................................................

ج) عَرَفَ صاحبُ الحديقهِ السّرَّ. ....................................................

د) يوسُفُ بَدَأَ بالبُکاء . .................................................................

و)ظَهَرَ المَکرُ و إِفتَضَحَ المکّارُ. ....................................................

8-    جملات زير را با ضمير مناسب کامل کنيد 1

الف) ................... نَظَرنَ إلي السماء                           ب)............... يأکلونَ الجُبنَ

ج) .....................وَصَلَتا ألي المدرسه .                        د)............... أ َذکُرُ ربي دائماً

9-                                           کلمه نادرست را اصلاح کرده وجمله درست را بازنويسي کنيد5/0

{ هو تَلعَبُ قَليلاً  ..........................................     { هُم کَتَبَ بالقَلَم ِ .............

10-  جملات زير را به مذکر تبديل کنيد5/0

{ أَنتِ نَظَرت ِ إِلي الصوره ِ . ................................................

{ أَ لا تَنظُرينَ إِلي عاقبه المکذّبين ؟..........................................

11-  به سوالات زير پاسخ دهيد5/0

{ کَيف يَقرَؤونَ القرآنَ؟ ............. القرآنَ بِصَوتِ الحَسَن ِ

{ هَل طَلَبتُنَّ المُساعدهَ؟ نَعَم .........................................

12- جاهاي خالي را با فعل ماضي مناسب کامل کنيد1

{ألطالبه .............. عَلي الکرسي ( جَلَسَ)                       {ألمعلمان ِ ................إلي المدرسه.(وَصَلَ)

{ألطالباتُ ........... ألدرسَ (سَمِعَ)                                  {نَحنُ .....................أيمانَنا( حَفِظ َ)

13- جاهاي خالي را با فعل مضارع مناسب کامل کنيد 1

{ ألبناتُ الصغيراتُ .................. في الحديقهِ (لَعِبَ –َ ) { أَنتما .............. ألي ثَمَراتِ الاشجار ( نَظَرَ –ُ)

أيتها ألطالبه ..................... القرآنَ (حفِظ َ –ِ)       الکافران ِ ......... النِعَم (کَفَرَ –ُ )

14- فعل ماضي را به مضارع وفعل مضارع را به ماضي تبديل کنيد5/0

{ أَنا أَسمَعُ سؤالاً مفيداً..........................{ أنتم رَجَعتُم مِن المدرسه. ........

15- با توجه به ضمير جملات را بازنويسي کنيد 5/0

{أنتم تَرَکتُم عباده الطّاغوت .(هُم) .................... { هو يَرجِعُ إلي البيت (أنتم)

16- هم خانواده کلمات داده شده را در آيات زير بيابيد وزيرآن خط بکشيد

قَتل

باب

 

بابٌ

 

الف) لَها سبعَهُ أَبواب .                               

  ب)حَرِّض النومنينَ علي القِتال

17- در دعاي زير فعل هاي مضارع را بيابيد وزير آن خط بکشيد

الحمدُ لِله الّذي يَخلُقُ وَ يَرزُقُ (سپاس خداوندي را که خلق مي کند وروزي مي دهد .)

 

 

عربی دوم  

گزينه درست را با علامت (*) مشخص كنيد

1-  ضمير مناسب براي جمع مذكر غايب كدام گزينه است

الف) أنتَ□       ب) هما□                 ج) هم□         د) هنَّ □

2- كدام گزينه اسم است

الف) جلسنَ□          ب) في□        ج) يعملانِ□         د) الكتاب□

3- كدام گزينه در اشاره به ودر براي كلمه (آيه) به كار مي رود

الف) ذلك□            ب) اولئك□          ج) تلك□       د) هذان□

4- كدام گزينه جمع مونث سالم است

الف) مسلم□           ب) جنات□           ج) صالحانِ □      د) مسلمونَ□

2- جمله درست را با (ص) و جمله ناد رست را با (غ) مشخص كنيد

الف) تَرَكَ فعل مضارع است.       ص□       غ□

ب) ‹ نَ › در اول فعل مضارع متكلم مع الغير به كار مي رود. ص□      غ□

3- جمله فارسي را به  عربي ترجمه كنيد.  ما نوشتيم

4- كلمه (بارداً ) به فارسي (............) و واژه آزادي به عربي (.......................) است

5- جاي خالي را با ضمير مناسب پر كنيد

الف) ........................ نَظَرنَ الي السماء

ب) ......................... يدخل الصف

6- از ميان جملات زير جمله مربوط به هر تصوير را مشخص كرده و زير آن بنويسيد.

الف) تنظر الطفله الي السماء                    تصوير وارد شدن زن به اطاق)

ب) تدخُلُ المِرأه الغرفه                           تصوير نوشيدن آب توسط يك مرد)

ج) يشرب الرجلَ الماءَ

د) يسبحَ مهدي في البحرِ

7- با توجه به ضمير داده شده فعل را تغيير دهيد

الف) انتنَّ شربتنَّ الماء ( أنتما) .............................................       ب) هي تغسِلَ وَجهَها( هما مونث) ...............................وجههَما

8- در جمله هاي زير كلمه نادرست مشخص شده است درست آن را بنويسيد

الف) أنتم تحرسان الوطن الاسلامي .................... سعيد فتحتِ الكتاب. ..................................

9- جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد

الف) نحن .............. بفرح المسلمين. ( تفرحينَ. نَفرحُ)

ب) ............... سميه من المدرسهِ .( خَرَجَت. خرجا)

10- جمله ( التلميذتانِ جَلَسَتا ) را به مذكر تبديل كنيد. (...................................)

11- جاهاي خالي را با فعل ماضي مناسب كامل كنيد.

الف) هم .............. مِن مكانهم.(نَهَضَ)

ب) عليٌّ و اميرٌ ............. الرساله( وَ‍ جَدَ)

ج) أيها المسلمونَ! هل انتم ............ كلامَ الحقِّ ( سَمِعَ)

12- جاهاي خالي را با فعل مضارع مناسب كامل كنيد

الف) هنّ ................ ألي ثمرات الاشجار(نَظَرَ –ُ )

ب) الطالبانِ ............ أمامَ قدره الله.( خَشَعَ –َ)

ج) أيتها المؤمنات هل أنتنَّ ......... الامّه( نَصَرَ –ُ)

13- پاسخ پرسش زير را با استفاده از ضمير و فعل مناسب كامل كنيد. هل أنتَ قرأتَ القرآنَ؟ نعم ....................... القرآنَ

14- در جملات زير فعل ماضي را به مضارع تبديل كنيد.

الف) أنتِ سجدتِ ( سَجَدَ –ُ) ............ب) المعلمونَ خَرَجوا مِن المدرسه ( خَرَجَ –ُ)

15- جملات عربي را به فارسي روان ترجمه كنيد.

الف) جاء صيادٌ إلي الغابه. .......................................

.ب) هذا مولودٌ هو جائعٌ. ...........................................

ج) تَفتَحُ فَمَها و تَسبَحُ . ..............................................  

 د) رَجَعَت الامُّ حزنَت كثيرا. ........................................

16- الدراسات القرآنيه

هم خانواده كلمه وَقَعَ را در آيات زير بيابيد و زير آن خط بكشيد.

الف) إنّ الدينَ لَواقِعٌ فلا أقسمُ بمواقِع النّجوم.

ب) با توجه به توضيحي كه در كنار آيه آمده است جاي خالي را پر كنيد.

................... يستوي الاعمي و البصير؟( حرف استفهام) ( آيا نابينا و بينا برابرند)

ج) هذانِ ............... (اسم مثني مذكر ار خَصم) ( اين دو گروه دشمن هستند)

17- با توجه به متن پاسخ پرسشها را مشخص كنيد.

هؤلاء الاولادُ يذهبونَ ألي الحديقهِ و يَلعبون فيها. عليٌ و اميرٌ يذهبانِ عند شجره السرو.هما يجلسانِ تحت ظلِّها و ينظران إلي الفراشات.

الف) هل يذهب الا ولاد ألي الحديقه؟                       نعم □           لا□

ب)    هل يذهب عليٌ و اميرٌ إلي الشّارعِ ؟               نعم □            لا□

ج) مَن ينظر إلي الفراشات ؟                              الاولاد□           عليٌ و اميرٌ□

د) مَن يلعبُ في الحديقه؟                                   الاولاد□           عليٌ و اميرٌ□

نمونه سوال عربي .پايه دوم

 

عربی دوم  

1 - معنی لغت عربی را به فارسی و فارسی را به عربی ترجمه کنید . 1نمره

مغازه (                ) مُوَظَّفٌ (              ) النَجَّدَة (               ) زمستان (                )

2 -       جمله های عربی را به فارسی روان ترجمه کنید . 4 نمره

الف : وَصَلَ الَوَنَظَرَ الی البَیتِ المَحروق .

ب: عِندَ مَا خَرَجَ الغرابُ شَکَرَ الغَزالَةَ.

ج : فَظَهَرَ المَکرُ وَ افتَضَحَ المَکّا رُ .

د : نَحنُ هَرَبنا فی ظُلمَةِ اَللّیلِ .

3 - کدام صیغه فعل ماضی به عنوان ریشه فعل شناخته می شود ؟ 5/0نمره

مفرد مذکر غا یب(   )  مفرد مونث غایب (  ) مفرد مذکر مخاطب (  ) مفرد مونث مخاطب( )

4 - جاهای خالی را با استفاده از کلمات داده شده به معادل عربی برگردانید . 1نمره

کانَ الجَوُّ بارداً ................ ( برخا ست ) الطالبةُ . ف ................. ( خوشحال شد ) الطّفلُ وَشَکَرَها .

5 - برای هر یک از عبارات زیر اسم اشاره مناسب بنویسید . 1نمره

الف : ....................... عالمونَ .                          ب: ..................... الجَنَّةُ .

6 - در جای خالی ضمیر مناسب بگذارید ؟ 1نمره

الف : ................. رَکعَتِ وَ سَجَدتِ للهِ .          ب : .................. ظالِمونَ .

7 - متناسب با ضمیر داده شده جمله را تغییر دهید .  1 نمره

انتَ دَخَلتَ فی دین الله ( اَنتُم )

8 - با استفاده از « نَعَم »  کامل به پرسشهای زیر پاسخ دهید . 1نمره

الف : هَل قَصَد تُنَّ عِبادُةَ الرَّ بِّ ؟

ب: هَل قَراتَ القرآنَ؟

9 - جمله روبرو را به مذکر تبدیل کنید ؟ کَتَبَت الطالبِةُ التَّمریناتِ . 1نمره

10 - غلطهای موجود در عبارت زیر را تصحیح کنید . 1نمره

اَیُّها الطالِبُ ، اَنتِ حَفِظتِ دَرسَکَ .

11 - جای خالی را با فعل ماضی مناسب پر کنید . 1نمره

الف : اَلبِنتانِ ........... فی الغُرفةِ . ( جَلَسَ )             ب : اَلِّرجالُ .................... مِن مَکانِهِم  ( نَهَضَ)

12- با توجه به کلمات داخل پرانتز ، هم خانواده آنها در آیات زیر پیدا کنید ؟ 5/نمره

الف : ( جَمَعَ )   وَاعتَصِموا بِجَبلِ اللهِ جَمیعاً .

ب :   ( قلیلٌ )    کَم مِن فَئِةٍ قَلیلةٍ غَلَبَت فَئِةً کَثیرَةً .

13- کلمات داده شده زیررا با توجه به معنی آیات در جای خالی قرار دهید.( یک کلمه اضافی است ) 1نمره

( عَمَلاً – رَسُولٌ – شَیءٍ )

هُوَ بِکُلِّ ........ عَلیمٌ . ( او بر هر چیزی آگاه است )  فَلیَعمَل ......... صالِحاً . ( باید کاری شایسته انجام دهد )

نمونه سوال امتحان عربي نوبت دوم – پايه دوم راهنمايي

 

 

 

عربی دوم (

1- در جواب پرسشهایی که با هَل°سؤالی می شود در جواب از... یا ... استفاده می کنیم .  5/0نمره

2- معنی لغات زیر را بنویسید .2نمره

خافَ (            ) ِضیافةٌ (              )  َالِملْح (                ) مُوَظّف (          ) سَمَکه (        )  َالرََّبیع (           )صَومِعَه(        )  لاشَیءَ(            )

3 - عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید .4نمره

الف : فی یَومٍ مِن الا یّامِ ، جاءَ صیّادٌ إِلی الغابْهِ .

ب: فَقَد رِسالَه مُهَّمه لِلرَّئیسِ .

ج : نجَحَ سعیدٌ فی الامتحانِ .

د : نحنُ نَحفظُ یوسفَ نَحنُ ﺃَشِدّاءُ.

4 - غلط های موجود در عبارات زیر را تصحیح کنید . 5/0نمره

ایُّها القاضی ! حَکَمْتِ بِالعَدْلِ .

5 - متناسب با ضمیر داده شده کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده است تغییر دهید .2نمره

الف : اَنتَ دَخَلْتَ فی دینِ اللهِ . ( اَنتما )

ب: اَنتُنّ تَرکتُنَّ عبادهَ الطّاغوتِ . ( اَنتم )

در عبارت زیر فعل ماضی را به صورت فعل مضارع بنویسید .5/0نمره

سَمعَ الطّفل ُ کلامَ والِدهِ :

 

6 - با استفاده از کلمات داده شده جاهای خالی را پر کنید .2نمره

1- الطّالبانِ ................ الخَیرَ . ( مضارع عَمِل )

2- أُولئکَ .................... رَبَّهُم عَلی نِعُمِه . (مضارع شَکَرَ)

در آیات زیر هم خانواده های کلمات داخل دایره را مشخص کنید .  5/0نمره

اصلاح

             اِعمُلُوا صالحاً....................

لا نُضیعُ اَجرَ المُصْلِحینَ.

7 - جاهای خالی را با فعل مضارع مناسب پر کنید .   1  نمره

الف : ایهُّا الجاهِلونَ ! اَنتمُ ....................اَنفُسَکُمْ .(ظَلَمَ)

ب: ایُّها الکافِرانِ ! انتُما .....................النّعَمَ. ( کَفَر)

8 - از میان کلمات داده شده کلمه ی مناسب را در جای خالی بنویسید 1نمره

1- نَحنُ .................. بِفَرَحِ المُسلمینَ.(فَرِحتُ- نَفَرحُ- تَفرحینَ )

2-أنا .....................اللهِ لِنعمه و لا أکفُرُ. (تشکُرونَ – نَشکُرُ- أشکُرُ)

9 - به پرسش زیر با نعم پاسخ کامل دهید .  1نمره

هَلْ تَسجُدُ لِلّه؟

 

 

 

عربی دوم  

- جمله هاي زير را به فارسي روان ترجمه كنيد:3 نمره

الف :وَقَفَتْ قَليلاً تَحتَ اَلشَجَرَة

ب:ذََهَبَتْ إلي بِركَةِ ماءٍ وَ شَرِبَتْ مِنْها

۲- فقط كلمات مشخص شده را ترجمه كنيد:۱ نمره

صَرَخَ الغُرابُ :اَلنَّجْدَةَ

حَمَلَ حِجارَةًَ مِن سِجّيلٍ

3- جاي خالي هر جمله را با استفاده از معادل عربي كلمه داده شده پر كنيد:۱ نمره

..... الطّالِبَةُ وَ اَخَذَتْ كُتُبَها(گذاشت)

..... فِي البِركَة ِشي ءٌ . ( نيست)

۴- در جاي خالي فعل ماضي مناسب بنويسيد:۲نمره

الف: .... الطّفلُ و شَكَرَها .    ( ف ر ح )

ب: ..... اَلمعلّمَةُ في الصَّف . (د خ ل )

۵- در جاي خالي ضمير مناسب بنويسيد:۲نمره

الف:....اَخَذَت الحِِجارَةَ  .

ب: .... قَرَأَ الدَّرْ سَ .

6-فعلهاي داده شده را ترجمه كنيد:۱ نمره

نشست (           ) خنديد (          )

۷- غلط هاي مشخص شده را تصحيح كنيد:1 نمره

هي مؤمنٌ  .         هي طفلة صَغيرَ    .

۸ – جمله زير را به صورت مؤنث بنويسيد:۲نمره

هُوَ مُؤمِنٌ    .......................               سَميعَ اَلرَْجُلُ.........................

۹– اسم اشاره ي نزديك و اسم اشاره ي دور را صرف كنيد:۲نمره

 

 

عربی دوم ا

۱ -  معنی لغات زیر را بنویسید . ۲ نمره

 

خافَ (‌‌‌         )    ِضیافةٌ (         )        َالِملْح (            )  مُوَظّف (              )

اَلحَريق (       ) لاشَیءَ (        ) الکُحول   (                )  كلاغ (                 )

۲- عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید .۵/۳نمره

الف : فی یَومٍ مِن الا یّامِ ، جاءَ صیّادٌ إِلی الغابْهِ .

ب: فَقَد رِسالَة مُهَّمة لِلرَّئیسِ .

ج : عِندَما رَجَعَت الاُمُّ ، حَزِنَت کَثیراً

۳- کدام صیغه فعل ماضی به عنوان ریشه فعل شناخته می شود ؟ 5/0 نمره

الف)مفرد مذکر غا یب□    ب) مفرد مونث غایب  □     ج) مفرد مذکر مخاطب □  د) مفرد مونث مخاطب □

۴- جمله زیر را به مذکر تبدیل کنید 75/0نمره

کَتَبَت الطالبِةُ التَّمریناتِ .(                                                   )

۵- غلطهای موجود در عبارت زیر را تصحیح کنید .  75/۰ نمره

اَیُّها الطالِبُ ، اَنتِ حَفِظتِ دَرسَکَ .

۶- جای خالی را با فعل ماضی مناسب پر کنید . 1 نمره

الف : اَلبِنتانِ .................. فی الغُرفةِ . ( جَلَسَ )

ب : اَلِّرجالُ .................... مِن مَکانِهِم  ( نَهَضَ)

۷- هم خانواده ی کلمه ی داخل مستطیل را در آیه ی مقابل آن پیدا کنید و در پرانتز بنویسید.5/۰نمره

رَجَعَ

 

 

اِنّا لِلّة و اِنّا اِلَيهِ راجِعونَ (‌             )

۸- براي هر ضمير فعل ماضي مناسب بنويسيد.  ۱ نمره

الف) اَنتَ ........      (  كَتَبَ  )

ب ) هُم    ......       (  خَرَجَ )

۹- در جاي خالي ضمير مناسب قرار دهيد . ۱ نمره

الف) .....   كتَبنَ الدَرسَ .

ب ) ......   جَلَستُما .

ج )......   نَدِمتُم .

د) .................. رَکعَتِ وَ سَجَدتِ للهِ

۱۰- در جاي خالي فعل ماضي مناسب بنويسيد. ۵/۰ نمره

الف)اَلمُعَلِمَتانِ .....   اَلمَدرَسَةِ .   ( دَخَلَ )

ب) اَلمُعَلِماتُ .....    مِنَ الغُرفَة ِ .  ( خَرَجَ )

۱۱- جمله ی زیر را به عربی ترجمه کنید .۷۵/۰ نمره

من خارج شدم.   (                                         )

۱۲ - صیغه ی فعل های زیر را بنویسید.  ۱ نمره

الف ) سَمِعتُم     ( صیغه :...............)

ب ) یَجلِسانِ     ( صیغه  :..............)

۱۳- از میان فعل های داده شده ، فعل مناسب هر جمله را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید . 5/0 نمره

(سَجَدَت–  حَکَمتَ – سَمِعوا )

الف ) اِیُّها القاضی هَل ........... بِالعَدل ؟

ب  )   .......  هُدی لِلهِ .

۱۴- پاسخ پرسشها را با استفاده از فعل مناسب کامل کنید . 75/0 نمره

الف )   هل الطالِبُ بَلَغَ الرُّشدَ ؟            نعم ، هُوَ ....... اَلرُشدَ.

ب )    هَل فَرِحتَََََ کَثیراً  ؟                   نَعَم ،  .......کَثیراً .

ج )     هَل یَذکُرُ المؤمِنُ اللهَ ؟              نَعَم هُوَ ...........الله َ.

۱۵- از میان فعل های داخل پرانتز ، فعل مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید. 5/0 نمره

اَلحِمارُ وَ الثَعلَبُ ..... قُربَ الاَسَد.   ( جَلَسوا – جَلَسا – جَلَسنَ)

نمونه سوال عربي .نوبت اول  .پايه دوم

 

 

 

 

عربی دوم  

-- کلمات زیر را ترجمه کنید 5/1

الحطب(         )الکحول(         )اشداء(        )نامه (            )بهار(         ) گرگ (          )

2-جمله هاي عربي  زير را به فارسي روا ن ترجمه نماييد5/4

لماذا أبونا يـُحـِب ّ يوسف َ كثيرا ً ؟

ذهبتْ غـَزالة ٌ الي بـِركـَة ِ ما ء ٍ

اليو م ُ ضيافة في بيت ِ الأسـَد ِ

أيـُها الأصدقاء ، هل رأيتم ْ رسالة َ الرييس ِ ؟

3-جاهاي خالي را با ترجمه ي مناسب  پر كنيد5/0

الف ) صباح اليوم ِ الآتي  . صبح روز ....... .   هجم َ علينا كـَـلب ٌ .   ....... بر ما حمله برد  .

4- با توجه به كلمه ي داخل كمانك ، به سوال پاسخ كامل دهيد5/0

مَن ْ يــَقــبـَل ُ كلام َ الحق ّ ِ؟ ( نحن ُ ) (                                       )

5-از ميان كلمات داده شده ، كلمه ي مناسب را در جاي خالي بنويسيد1

الف ) أنـا ........... الله َ لــِنـعــمِه ِ و لا أكــْـفُــرُ  . ( تشكرون. ، نشكُر ُ ، أشكرُ)

ب  ) .......نــَعــْلــَم ُأنّ َ وعد َ الله ِ حقّ  ٌ . ( أنا  ، أنتم ، نحن ُ (

6-با توجه به ضماير داده شده  ، عبارت هاي زير را باز نويسي نماييد1

الف) أنت ِ تسألين َ عن ْ سبب ِ هلاك ِ  فرعون َ (انتنّ)

ب)أنتم تحكمون َ بين الناس ِ بالعدل ِ .   ( أنت َ (

۷ - در عبارت هاي زير فعل هاي ماضي را به مضارع تبديل نماييد1

الف ) سَمِع َ الطفل ُ كلام َ والده ِ . ( ــَ)

ب ) عَمِــلتْ الطا لبة ُ عملا ً صالحا ً . (ــَـ (

۸ - غلط موجود در عبارت زير را تصحيح كنيد5/0

الف ) أيها الطالبُ ! أنت َ حفظـت ِ  درسك َ .

9 - جاهای خالی را با فعل مضارع مناسب پر کنید 1

الف)ان الله----------باالعدل.( أمر)

ب)انتما ---------- امام قدره الله.(خشع)

10- در جمله های زیر فعلهای مضارع را به ماضی تبدیل کنید1

الف) نحن نفرح کثیرا

ب) انتما تخرجان من المسجد

۱1 - ضمیر مناسب فعل هاي زير را بنويسيد: 5/1

....... یـَشکـُرُ        ........ تذهبان ِ     .......... یحمِلن َ

........ تـَنصُرُ .         .......یذهبان ِ .             ........ یکتبون

12- الد ّراسا ت ُ القر آنية

با توجه به معني آيه ، كلمه ي درست را در جاي خالي بنويسيد)  . شي ء – يوم – حمل) 1

مالك ِ ....... الدين ِ .      صاحب روز جزا .           سوره ي حمد

نمونه سوال عربي .نوبت دوم .پايه دوم

 

هو بكــلّ ....... عليم ٌ .  او بر هر چيز آگاه است .     سوره ي بقره

 

 

 


سوال عربی دوم نوبت اول

 

1

کلمه های زیررا معنی کنید .الف : اختبار :  آزمایش کردن (     )  خبر دادن ( )         الکل (    )ب: الضیافه : زمستان (     )   مهمانی (    )             شادی(    )ج: ظلمت :ظلم کردی (     )    ظلم کردم (    )     ظلم کرد (    )د: خنادق :     رازها(     )    ماموریت (     )           سنگرها (     )

2

2

جملات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید .الف:  فظهر المکر و افتضح المکار .................................................

ب : کیف جمع الاسد هذه الاطعمه .....................................

ج: خرجت الام من البیت ........................................د:  نحن هربنا فی ظلمه اللیل .............................................: 

4

3

به عربی برگردانید .ما قبول کردیم دین اسلام را .    ( ........    .......   دین الاسلام  .)

1

4

به طور کامل به سوالات پاسخ دهید .الف : هل   کسبتم   الحسنات ؟  نعم ..................................

5/0

5

نوع ( اسم – فعل – حرف ) کلمات مشخص شده را بنویسید .جاءهم کتاب من عند الله .جاء(...........)       کتاب(...........)

5/0

6

علامت مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید . الف : علامت (متکلم وحده )   (  ت – ت – ت  - ت   ) ذهب.......ب : علامت (  جمع مونث غایب ) ( ن – وا – تم – تن ) ذهب .......

5/0

7

صیغه خواسته شده را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید . الف : فعل ماضی – مفرد مونث مخاطب : ........................( اکلت  - اکلت -   اکلت  )

ب : فعل ماضی – جمع مونث مخاطب :   ......................

(  ذهبن   - ذهبتم – ذهبتن )

5/0

8

غلط های مشخص شده در عبارات زیر را درست کنید .

الف : محمد و امیر کتبتا الدرس                        

 ب : ایتها الطالبتان نظرتم الی الدرس 

5/0

9

در جای خالی فعل ماضی  مناسب بنویسید .

الف : ایها الرجل ...............لربک . ( سجد )       

 ب : مریم .............عینها . ( فتح )

ج : انتن ................القران . ( قرا )           

 د : السیدات  ...............الرساله . ( وجد )

1

10

در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید .الف : ........  جلستما فی الغرفه . ب : ........ کتبت   واجباتی .ج : .......... نهضوا من مکانهم .    د: ................ حکمت   بالعدل .

1

11

مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید و در جای خالی قرار دهید .الف :  انتم ......................      ( کتبت   -    کتبت    -    کتبتم   )ب : نحن ........................      ( کتبنا   -      کتبتا     -  کتبوا   )ج : التلامیذ ....................       ( کتبا    -      کتبوا     -  کتبت  )   د : ایتها الطالبه ...............       ( کتبت   -     کتبت    -   کتبت )

1

12

با توجه به معنی ایات در جای خالی کلمه مناسب را انتخاب کرده و قرار دهید .(رجل   - رسول – کبیره  ) الف : جاءکم  ............... مصدق . ( پیامبری راستگو بر شما آمد )ب : قال ...................مومن . ( مردی مومن گفت ) ***هم خانواده کلمات   (( کبیره ))  و (( باب )) را در ایات  زیر پیدا کنیدو زیر ان را خط بکشید . &*&* لها سبعه ابواب  *&*&       &*&*  و هم مستکبرون *&*&

1

13

متن عربی را بخوانید وبه سوالات با توجه به متن پاسخ دهید . (( ثم نهض ثعلب و قال . مرحبا بالاسد علی هذه الضیافه فی هذا الفصل . انه قوی و هو سلطان الغابه . الحمار و الثعلب جلسا قرب الاسد .))الف : من جلس قرب الاسد ؟          الحمار (      )    الذئب  (   )

ب : من قال : مرحبا بالاسد علی هذه الضیافه .

الحمار (    ) الثعلب (    )ج : هل کا نت الضیافه فی بیت الذئب  ؟ لا  (    )     نعم (     )

5/1

 

 

 

 

 

رديف

 

بارم

1

فقط كلمات مشخص شده رامعني كنيد.

ذهبا معاديروزشما نامه راگرفتيد.

قصداختبارالدرس. الاسداكل معهماايضا.

1

2

جاهاي خالي راباترجمه مناسب كامل كنيد.

عندمارجعت الام حزنت كثيرا. هنگامي كه .................. برگشت ......................... ناراحت شد.

كيف جمع الاسدهذه الاطعمه. .................. شيراين ..................... راجمع كرد.

1

3

انواع كلمه (اسم – حرف – فعل)رادرجمله زيرمشخص كنيد.

ذهب صياد الي الغابه.

1

4

بااستفاده ازكلمات جدول راكامل كنيد. (مؤمنون - مساجد – مشركين - طالبات)

جمع مكسر

جمع مذكرسالم

جمع مؤنث سالم

 

 

 

 

 

1

5

درجاي خالي فعل ماضي مناسب بنويسيد.

هم ...................... في الصف.(جلس) الطالبه ...................... الي السماء.(نظر)

ايتهاالطالب انت ...................... التمرينات.(كتب) انتم................... من الصف .(خرج)

1

6

درجاهاي خالي ضميرمناسب بگذاريد.

....................... سمعتن صوت الطائر. .................. حفضتماايمانكما.

.................... خرجتا من المدرسه. .................. ظلمت نفسي.

1

7

بااستفاده از(نعم)به طوركامل پاسخ دهيد.

هل كسبتم الحسنات؟

هل قرأت القران؟

1

8

جمله مناسب تصويركدام است.

انت كتبت الدرس. انتمااكلتا الطعام.

هي كتبت الدرس. انتما اكلتما الطعام.

5/0

9

غلط هاي موجوددرعبارت هاي زيررااصلاح كنيد.

ايتهاالطالبه جلست علي الكرسي....................... المعلمان جلسوا في الغرفه. ................

5/0

10

جاهاي خالي رابافعل ماضي مناسب كامل كنيد.

الغزاله والبومه .............................. الي بيت الاسد.(ذهب)

الطالبات ...................... الدرس. (سمع)

5/0

11

جمله هاي عربي رابه فارسي ترجمه كنيد.

سترت نفسي بين الاشجار.

هل نسيت مره اخري؟

نظرت الي البركه.

أمر بجمع الحطب.

5/3

12

مناسب باضميرداده شده جمله راتغييردهيد.

انتماذهبتما الي منطقه العدو.(انت)

هودخل المدرسه. (نحن)

5/0

13

صيغه فعل (جلست )كدام است؟

جمع مؤنث غايب ( ) مفردمذكرمخاطب ( )

مفردمؤنث غايب ( ) مفردمؤنث مخاطب ( )

5/0

14

هم خانواده كلمه داده شده رامشخص كنيد.

(العمل) - الذين آمنواوعملوالصالحات.

5/0

15

باتوجه به كلمات داخل پرانتز آيات راكامل كنيد. (رب - شرب- ذهب - رجل )

قال .............. مؤمن . مردي مؤمن گفت.

هو.............. كل شيء. اوپروردگارهمه چيزاست.

5/0

16

كدام فعل براي جاي خالي مناسب است. الرجل ..................... الي البيت. (رسيد)

وصل دخل وصلت دخلت

5/

17

باتوجه به متن به سؤالات پاسخ دهيد.

محمد جندي ايراني.ذهب الي منطقه العدو.هوستربين الاشجاربعدتعرف علي قوات العدو.هرب في ظلمه الليل.

وصل بعدساعه.

اين ذهب محمد؟ ذهب الي منطقه العدو ذهب بين الاشجار

متي هرب محمد؟ بعدساعه في اليل

 

5/

 

 

عربی دوم راهنمایی

 

« یاد خدا آرامش بخش دلهاست »

1.       جای خالی آیات را با استفاده از کلمات  « رَجَعَ – خَرَجَ – جَعَلَ »   کامل کنید . ( یک کلمه اضافی است) ( 5/0 نمره)

الف) .................... اللَّیلَ سَکَناً .                    ( شب را مایه آرامش قرار داد. )

ب) ..................مُوسی إلی قَومِهِ.                ( موسی (ع) به سوی قومش بازگشت. )

 

2.  فقط کلمات مشخص شده را از عربی به فارسی و از فارسی به عربی  ترجمه کنید . ( 5/0 نمره)

حانَ  اللَّیل ُ .  (                )

آقای جلیلی  کارمند  است .  (                 )

 

3. جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید. ( 3 نمره)

الف)  نحنُ نَذهَبُ إلَی الغابـَةِ وَ نَشرَبُ الماءَ .

ب) عَلِمَ یُوسُفُ نیّة َ إخوَتِهِ قَبَدَأ َ بِالبُکاءِ .

ج) تَسبَحُ السَّـمَکـَة ُ فی وِعاءٍ زُجاجیٍّ

 

 

4.ترجمه ناقص را کامل کنید .  ( 1 نمره)

رأیتُ ظِّلاً بَینَ الأَشجارِ .                               .................... بین درختان ..................... .

لَبِسَت الحدیقــََة ُ اللِّباسَ الأَ خضَرَ وَ فَرِحَت.         باغ لباس ................ پوشید و .................. .

 

5. به عربی بنویسید . ( 1 نمره)

کی به خانه می روی؟  ( مذکّر)

 

6. پس از خواندن متن به سؤالات پاسخ کامل دهید . ( 5/1 نمره)

الأَطفالُ یلعَبونَ فِی الحَدیقــََة ِ ثُمَّ یَجلِسونَ تَحت الشَّجَرَة ِ ویأکُلونَ الجُبنَ و الخُبزَ .

الف) مَن یَلعَبُ فِی الحَدیقــََة ِ ؟

ب) أَینَ یَجلِسونَ ؟

ج) ماذا یَأکُلُ الاطفالُ ؟

 

7. توضیحات خواسته شده را بنویسید.  ( 5/0 نمره)

جمع « اُخت »  (                  )               متضاد « عُسر »  (                  )

 

8 . به عربی پاسخ دهید. ( 1 نمره)

     هَل کَسَبتِ الحَسَناتِ ؟ نَعَم ، ................................................ 

أَینَ تَذهبینَ ؟  ....................................................... 

 

9. در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید. ( 1 نمره)

..............یکتُبانِ          ................. خَرَجنَ                .................. تَسمَعونَ              ................. فَرِحَ

 

10. جاهای خالی را با فعل ماضی مناسب کامل کنید. ( 1 نمره)

أنتِ ................... الدَّرس ( کَتَبَ  )         أنا ................... ربّی  ( ذَکَرَ  )

الطِفلانِ ................. القرانَ  (حَفِظَ )          ایتها المسلماتِ هل .................. ربِّ العالمینَ ( شَکَرَ )

 

11. جاهای خالی را با فعل مضارع مناسب کامل کنید. ( 1 نمره)

نحنُ  ................... بالخَوفِ ( شَعَرَ  ـُ )      هِیَ ................... ألَی السَّماء  ( نَظَرَ  ـُ  )

هُم ................. الصالحات  (عَمِلَ  ـَ )       أَنتما .................. الشجرةَ ( غَرَسَ  ـِ )

 

12. در جملات زیر نوع و صیغه افعال را مشخص کنید. ( 1 نمره)

هُما تذهبانِ إلَی المدرسَة ِ  (                 ) (                  )

أَنتم شَکَرتم رَبَّکُم  (                   ) (                  )

 

13. با توجه به صیغه خواسته شده هر جمله را بازنویسی کنید. ( 5/1 نمره)

ایّها الطفلُ، أَنتَ لَعِبتَ .  ( مثنی مذکر مخاطب )

هُوَ یَفتَحُ البابَ .   ( جمع مؤنث غایب )

 

14. لِمَن تَسجُدینَ یا  ................. . ( 25/0 نمره)

الف) أَخی £             ب) بُنَیَّتی £              ج) صدیقاتی £          د) تلامیذی£

 

15. کدام کلمه با بقیه هم خانواده نمی باشد . ( 25/0 نمره)

الف) تَسبَحُ  £           ب) سُبحان £            ج) حَبس £              د) سَبَّحَ £

 

 

 

" کُنتم موفَُقینَ "

 

نمره کتبی:..........                            نمره شفاهی:...........                       جمع:............

 

 | 

 

عربی دوم راهنمایی

ردیف

ســـــــــــــــــــوالات

بارم

1

گزینه درست راباعلامت(+)مشخص نمایید .

1.        ترجمه "الرَبیع"کدام گزینه است؟    زمستان o             تابستان o             پاییزo                بهارo

 

2.       کدام گزینه "جمع مونث سالم" نیست ؟   آیاتo           جناتo              اوقات o            سابقات o

 

3.      ضمیر مناسب برای" جمع مونث مخاطب" کدام است؟    هُن o       اَنتَ        oاَنتُن َo          اَنتُما o

 

4.      کدام گزینه "جمع مذکرسالم" است ؟     مُسلِمونَo        جَناتo            صالحانِِ o            صادقَینِ o

 

2

2

کلمات زیرراترجمه نمایید؟

                                                   البُکاء                         اُسرۀ                          آغوش                             کاشت

1

3

فقط لغاتی که زیرآنها خط کشیده  راترجمه کنید؟

مَنَحَهُ والــــــِدُهُ هدیـۀً.(                           )                                     آقای جلیلی کارمنداست.(                  )

وَصَلـــنا الی مَقَــرِنا.(                              )                                              آهــوگریخت.(                             )

1

4

جمله های عربی رابه فارسی ترجمه نمایید؟

©      نَجعَــلُ یوسُـفَ فی البِئـر.................................................................

©      شَرِبــتُ قَلیـلاً مِنَ المــاء................................................................

©      الغـُرابُ اَخَــذَ الجُبـن.....................................................................

©      هَجَـمَ عَلیـنا کَلــبٌ..........................................................................

 

5/0

75/0

75/0

75/0

5

درک مطلب: متن زیررابه دقت بخوانید وسپس به سوالات داده شده پاسخ دهید؟

طَلَبَت الاُم مِن وَلَدها سلمانُ قِراءۀ درسَه، ثُم خَرَجَت مِن البیتِ، قَرَا سلمانُ دَرسَهُ فَقَصَدَ اختبارُ الدرسَ حولَ احتراق الکُحول والملح، عندَمارَجَعَت الاُم حَزنَت کَثیراً لِاَنََََّ البیت کانَ مَحرُوقاً !!

©       ماذاطَلَبَت الاُم مِن وَلَدها؟          قراءۀ الدرسo         اختبار الدرسo

©       هَل خَرَجَ سلمانُ مِنَ البیت؟          نَعَمo                        لاo

©       مَن قَصَدَ اختبار الدرس ؟            اَلاُم o                 سلمانُo

©       لِماذا حَزَنَت الاُم؟                        لِاَنّ کانَ البَیت مَحروقاًo               مخروباًo

 

1

6

بافعل ماضی مناسب کامل کنید.

 

اَنتُم  ..............   الی  بیتکُم.(ذَهَبَ)                                                           المُعَلماتَُ ............  المدرسه. (دَخَلَ)

هی  ...............  الماء . (شَرَبَ)                                                                 ایُها الطالبُ هل ............. واجِبکَ. (کَتَبَ)  

 

1

7

با ضمیر مناسب کامل نمایید.(متصل/منفصل)

 

الف: اللهُمَ  ............. قد جَعَلتَ القُرآن آیهً لِلناسِ.                       ب:   .......... جَعَلتُ کُتُبـ...... فی المَحفظه        

ج: ایتُها الطِفله!.............. لَعِبتِ فی البیتِ.                                    د:  ...........  فَتَح باب بَیتِـ......   .

5/1

8

بافعل مضارع مناسب کامل نمایید.

نحنُ   .........    الی الغابه (ذَهَبَ   َ)                                                                     ایُهاالجاِهِلونَ  ! انتُم   ..........     اَنفُسَکُم(ظَلَم ِ َ)

اَنتِ   ...........   ربِکِ.(شکر ُ)                                                                      فاطمهُ وصدیقاتُها  ...............   فی الحدیقه(لَعِبَ )

2

9

به سوالات داده شده پاسخ کامل بدهید؟

 

1)       هَل تطلُبُ حاجاتُکَ مِن الله ؟  ...........................................

        2)      ماذا تَفعَلُ؟                                ...........................................

 

1

10

غلط های مشخص شده را به صورت درست درجای مناسب بنویسید .

فائزه وسعیده وَصَلا الی المدرسه    (                        )                      الطالبونَ  ذَهَبنَ الی البیـتُکم       (                  )(                  )   

75/0

 

الدراسات القرانیه:

هم خانواده(( ذنب - انذار)) را درآیات زیر پیدانموده ودرجای خالی بنویسید.

 

     ­یَغفِر لَکُم ذ ُنوب َکُم .               (                          )                                                 ­ فَقَد جاءکُم بَشیرٌ ونذیرٌ .   (                      )

1

 

 

عربی دوم راهنمایی

  

خود  پسندی انسان را از یاد گرفتن باز می دارد .               امام هادی (ع)

1 – ترجمه کلمات داده شده را بنوبسید .  5/1

الکحول (              )      ساذج  (              )                     العدو (               )     مغلقا  (              )                هیزم  (               )      موظف  (              )

 

2) جمله های عربی را به فارسی ترجمه کنید . 5/1

الف – سترت نفسی بین الاشجار

ب – ظهر المکر و افتضح المکار

ج – أنتن اخذتن رساله الرئیس

د) الیوم ضیافه فی بیت الاسد

 

3) جمله فارسی  مقابل را به عربی ترجمه کنید  . 5/0

ما قرآن خواندیم

 

4 – جمع مکسر اسم های داده شده را بنویسید .  5/1

 مدرسه (           )                  یوم    (           )

 

5 – گزینه درست را با زدن (    )  مشخص کنید .

الف – کدام گزینه اسم است ؟ 25/0

جلستن                                  فی                               یعلمان                               أفواچا

ب - «ثم» در آخرفعل ماضی نشانه  کدام صیغه است ؟ 25/0

مثنی مذکر مخاطب                        جمع مونت مخاطب

جمع مذکر مخاطب                         جمع مونث غایب

ج- ضمیر مناسب ب رای   فعل «عملا» کدام است . 25/0

 هی           هما               هم              أنتما

د- جمله صحیح را از میان گزینه های زیر انتخاب کنید .  25/0

أنت خرجت                                   أنتما خرجتما

هن سمعتن                                    هم سألتا

 

6 – جمله های صحیح و غلط را با علامت (   ) مشخص کنید .

فعل «لعبوا» مثنی مذکر غایب است  .          ص            غ

ضمیر هو برای فعل فهم  مناسب است .          ص            غ

 

7 – بااستفاده از «نعم» به جمله های داده شده پاسخ کامل بدهید .

الف – هل ذهبت الی المدرسه ؟

ب – هل رأیتن العدو ؟

 

8 – عبارت های زیر را با توجه به ضمیر داخل پرانتز بازنویسی کنید . 1

الف – أنتم ترکتم عباده الطاغوت (أنتما)

ب – هی کتبت بالعلم ( هن)

 

9 – جاهای  خالی را با فعل ماضی  مناسب کامل کنید .  5/1

الف – المعلمتان ................... من المدرسه    (خرج)

ب – الطالبات ................ الدرس (سمع)

ج) أنت قد .................. الارض عدلا (ملأ)

 

10 – نوع و صیغه فعل «ضجلت» را بنویسید.  5/0

نوع ...................... صیغه .................

 

11 – جاهای خالی را با ضمیر مناسب پر کنید . 1

الف - ...................... شربنا الماء                              ج) ..................... وصلوا الی البیت

ب) - ................. جعلت کتبی فی المحفظه              

د )أیتها الطفله ............... لعبت فی الغرفه

12 – در  آیات زیر هم خانواده های کلمه ( حمل) را پیدا کنید و دور آن خط بکشید .5/0

ممن حملنا مع نوح    -  حماله الخطب

 

13 – با توجه به معنی آیات هر یک از کلمه های زیر را در جاهای مناسب قرار دهید . 5/0

                     « رجع   -   جاء  –  جمع  )

الف – الذی .............. مالا .  (کسی که مالی را جمع می کند)

 

ب -  ............. موسی الی قومه ( موسی به سوی قومش بازگشت)

 

 

14 – متن زیر با دقت بخوانید و پاشخ صحیح را علامت بزنید .

خرجت الام من البیت و طلبت من سلمان و سمیه قراء درسهما قرأ سلمان و درسه حول احتراق الکحول و الملح . فقصد اختبار الدرس بمساعده سمیه ........... فجاه حدث الحریق.

الف – هل سلمان قصد اختبار الدرس بمساعده صدیقه ؟

 نعم             لا

ب – هل قرأ سلمان درسه حول احتراق الکحول والملح ؟             نعم          لا

ج – ما طلبت الام من سلمان و سمیه ؟          کتابه واجبهما         قراءه در سهما

د – من خرجت من البیت ؟  سمیه            الام


قالب وبلاگ